Handelsbetingelser

 


 

Inhaltsverzeichnis

1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af kontrakt
3. Kontraktgenstand
4. Overdragelse af rettigheder i en kontrakt om levering af software
5. Overdragelse af rettigheder i en kontrakt om tidsfastsat levering af software
6. Kundens forpligtelser
7. Fortrydelsesret
8. Priser og betalingsvilkår
9. Leverings- og forsendelsesvilkår
10. Ejendomsforbehold
11. Kontraktmæssig garanti i henhold til stk. 3.2, 3.3 a) og 3.3 c) 
12. Kontraktmæssig garanti i henhold til stk. 3.3 b) 
13. Hæfte ved øvrige overtrædelser af kontrakten 
14. Indløsning af kampagnebeviser 
15. Afsluttende bestemmelse

 


 

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse almene forretningsbetingelser (i det følgende "AFB") hos kommanditselskabet lizengo GmbH & Co. KG (i det følgende "Sælger") er gældende for samtlige aftaler mellem Sælger og en kontraktpartner (i det følgende "Kunde") om salg, tilvejebringelse og tidsligt fastsat levering af diverse digitalt indhold, digitale og ikke-digitale varer (i det følgende under den fælles betegnelse "Varer"). I det omfang Sælger også tilbyder tjenesteydelser, sker dette udelukkende som ekstra ydelse ud over dem, der er indeholdt i ovennævnte salgskontrakt. Afvigende, modsætningsfyldte eller supplerende almene forretningsbetingelser hidrørende fra Kunden vil kun blive indlemmet som kontraktelement, hvis Sælger udtrykkeligt har accepteret disse betingelsers gyldighed. En af Sælger deraf følgende stiltiende anerkendelse af Kundens almene forretningsbetingelser, som er foretaget af Kunden gennem implicit adfærd, er udelukket. Dette krav om samtykke gælder i alle tilfælde, eksempelvis også hvis Sælger forbeholdsløst tilvejebringer ydelser over for Kunden under kendskab til disse almene forretningsbetingelser.

1.2 Disse AFB gælder såvel for slutbrugere (§ 13 i tysk lov om borgerlige retsforhold, BGB) som for virksomheder (§ 14 i tysk lov om borgerlige retsforhold, BGB). Medmindre andet fremgår af nedenstående AFB, gælder samtlige betingelser ligeledes for kontrakter med virksomheder og slutbrugere. I tilfælde af at visse betingelser ikke gælder for slutbrugere, eller hvis de alene gælder for dem i revideret form, fremgår det med fremhævet skrift.

1.3 Disse betingelser gælder også for fremtidige kontraktlige forhold mellem Kunden og Sælger. De er gældende, uanset om der i enkelte tilfælde henvises specifikt til dem. Over for forbrugere gælder disse betingelser for fremtidige kontraktlige forhold, hvis disse kontrakter har tilvejebringelse af digitale og ikke-digitale Varer som kerneydelse.

1.4 Digitalt indhold, som det er defineret i disse AFB, omfatter alle digitale produkter med undtagelse af digitale Varer, eksempelvis digitalt foreliggende adgangskoder, produktnøgler eller andre digitalt tilgængelige oplysninger.

1.5 Digitale Varer, som de er defineret i disse AFB, omfatter alt software, der ikke er lagret på et fysisk medium, som Sælger stiller til rådighed til download - i givet fald under hensyntagen til særlige brugerrettigheder i henhold til stk. 5 og 6.

1.6 I disse AFB forstås ikke-digitale Varer som alt software, der er lagret på et fysisk medie, og som Sælger stiller til rådighed til download - i givet fald under hensyntagen til særlige brugsrettigheder i henhold til stk. 5 og 6 - og som kan distribueres i fysisk form, foruden andre fysiske produkter.

1.7 I forbindelse med afgivning af bestilling i henhold til stk. 2.2 erklærer Kunden sig indforstået med disse AFB.

 

2) Kontraktindgåelse

2.1 De priser, pristilbud og beskrivelser af Varer og andre ydelser, som fremgår af og er omtalt i Sælgers webshop, udgør ikke egentlige tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbud via den ordreformular online, som er integreret i Sælgers webshop. Efter at have lagt de valgte Varer i den virtuelle varekurv og gennemgået ordreprocessen giver Kunden således, ved at klikke på den sidste knap i ordreprocessen "KØB NU", hvorunder Kunden kan tilgå et link til nærværende AFB, et retsligt bindende kontrakttilbud på de Varer, som Kunden har lagt i varekurven.

2.3 Inden den bindende afgivelse af ordren via Sælgers ordreformular online har Kunden mulighed for at nærlæse og opdage eventuelle fejlbehæftede indtastninger blandt de oplysninger, der fremgår af skærmen. Et praktisk teknisk værktøj til nærlæsning med henblik på at opdage eventuelle indtastningsfejl kan findes i browserens forstørrelsesfunktion, hvormed indholdet på skærmen bliver gjort større. I løbet af den elektroniske ordreproces kan Kunden foretage rettelser via de sædvanlige tastatur- og musfunktioner, indtil der klikkes på knappen "KØB NU", der markerer afslutningen på ordreforløbet.

2.4 Ved afgivelse af et tilbud via Sælgers online ordreformular, og inden Kundens accept af tilbuddet over for Sælger, gemmer Sælger kontraktteksten. Efter Kundens ordre er blevet afsendt, får Kunden tilsendt den foreliggende AFB i tekstform (fx e-mail, telefax eller brevpost). Denne meddelelse udgør ingen accept af Kundens tilbud men blot en underretning til denne om, at Sælger har modtaget Kundens ordre. En kontrakt mellem Sælger og Kunden kommer først i stand efter videre tiltag fra Sælger i henhold til stk. 2.5. Ydermere bliver kontraktteksten gemt på Sælgers hjemmeside og kan hentes gratis af Kunden via dennes adgangskodebeskyttede kundekonto ved angivelse af de dertilhørende login-oplysninger, hvis Kunden inden afsendelse af dennes ordre har oprettet en kundekonto i Sælgers webshop.

2.5 Sælger kan acceptere Kundens tilbud inden for fem dage ved at

  • a) levere den bestilte Vare til Kunden, så længe Kundens tilgang til Varen er passende, eller
  • b) opfordre Kunden til at betale for den bestilte Vare.

Hvis flere af de førnævnte faktorer foreligger, træder kontrakten i kraft på det tidspunkt, hvor den første af førnævnte faktorer er indtruffet.

2.6 Fristeperioden for accept af tilbuddet i henhold til stk. 2.5 begynder at tælle fra dagen for Kundens afsendelse af tilbuddet og ender med udløbet af den femte dag, der følger efter afsendelse af tilbuddet. Hvis Sælger ikke tager imod Kundens tilbud inden for førnævnte frist, så tæller det som afslag på tilbuddet med den konsekvens, at Kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.7 Alene det tyske sprog gælder i forbindelse med indgåelse af kontrakten.

2.8 Hvis Kunden i forbindelse med afvikling af kontrakten opgiver en e-mail-adresse, har denne ansvar for at sikre sig, at de e-mails, som Sælger sender til den pågældende adresse, også kan modtages. Især skal Kunden i forbindelse med brug af SPAM-filtre sikre sig, at disse er korrekt konfigureret , så vedkommende kan tilgå de e-mails, som Sælger eller tredjeparter, der deltager i behandlingen af ordren, sender. Sælger eller tredjeparter, der deltager i behandlingen af ordren, affatter disse e-mails på en sådan måde, at de ikke på grund af deres ydre fremtoning, især tekstopbygningen, objektivt kunne være blive forvekslet med spam.

2.9 Sælger bestræber sig på at sikre tilgængeligheden af de i webshoppen fremviste Varer, men Sælger kan dog ikke garantere, at samtlige Varer er tilgængelige på ordretidspunktet. Hvis Sælger ikke er i stand til at behandle eller gennemføre en ordre, bliver Kunden underrettet derom.

 

3) Kontraktgenstand

3.1 Sælger stiller Varer til rådighed for Kunden. Sælger leverer alene tjenesteydelser som en ekstra ydelse ud over tilvejebringelse af Varer. Den aftalte kvalitet af ydelserne er gældende. Sælger gør brug af sit eget valg af medarbejdere, underentreprenør eller andre repræsentanter til udførelsen af sine ydelser.

3.2 I tilfælde af en aftale om levering af ikke-digitale Varer, er grundlaget for sælgerens ydelse den beskrivelse, der står i Sælgers webshop. Der henvises til bestemmelserne om ejendomsforbehold jf. stk. 10. Ved en kontrakt om tilvejebringelse af software (i det følgende: "Køb af software") påhviler det Sælger at sikre varig adgang til en licensordning til den pågældende software. Det påhviler Sælger at overdrage et eksemplar af softwaren på et passende medium som fx cd-rom, BluRay-disk eller et USB-stik samt levering af en trykt eller downloadbar version af den tilhørende brugerdokumentation. Indtil fuld betaling af indkøbsprisen er faldet i henhold til stk. 8 tilhører alle medier såvel som den overførte brugerdokumentation Sælger. I forhold til softwarens kvalitet gælder den produktbeskrivelse, der er at finde under det pågældende produkt i Sælgers webshop. Sælger er desuden forpligtet til overdragelse af brugsrettigheder i henhold til stk. 4;

3.3 I tilfælde af en kontrakt om tilvejebringelse af digitale Varer påhviler det Sælger at

  • a) foretage varig overdragelse af objektkoden til den licensordning, der nævnes i licensordningen, i tilfælde af at der er tale om en kontrakt om tilvejebringelse af software (herefter: "Køb af software"). Det er Sælgers ansvar at instruere kunden i muligheden for at downloade softwaren samt give vedkommende en trykt eller downloadbar version af den dertilhørende brugerdokumentation. Indtil fuld betaling af købsprisen er faldet i henhold til stk. 8 hører al overleveret brugerdokumentation under Sælgers ejendomsforbehold. I forhold til softwarens kvalitet gælder den produktbeskrivelse, der er at finde under det pågældende produkt i Sælgers webshop. Sælger er desuden forpligtet til overdragelse af brugsrettigheder i henhold til stk. 4;
  • b) foretage fristmæssig overdragelse af den i licensordningen omtalte software i form af objektkode, i tilfælde af at der er tale om en kontrakt om tilvejebringelse af software (herefter: "Leje af software"). Det er Sælgers ansvar at instruere kunden i muligheden for at downloade softwaren samt give vedkommende en trykt eller downloadbar version af den dertilhørende brugerdokumentation. Indtil fuld betaling af købsprisen er faldet i henhold til stk. 8 hører al overleveret brugerdokumentation under Sælgers ejendomsforbehold. I forhold til softwarens kvalitet gælder den produktbeskrivelse, der er at finde under det pågældende produkt i Sælgers webshop. Sælger er desuden forpligtet til overdragelse af brugsrettigheder i henhold til stk. 5.

3.4 I tilfælde af en kontrakt om levering af digitalt indhold påhviler levering af det digitale indhold Sælger. Afbenyttelsen af det digitale indhold, der sendes til Kunden, er undergivet de respektive brugervilkår, som den pågældende udbyder har angivet til brug. Brugen af det digitale indhold er betinget af fuld betaling af indkøbsprisen i overensstemmelse med stk. 8. Sælger kan også inden dette tidspunkt give foreløbig tilladelse til en sådan brug.

3.5 Sælger har alene ansvar for tjenesteydelser som kontraktlige eller efterkontraktlige sekundære ydelser til førnævnte hovedydelsesforpligtelser og kun efter særskilt aftale med Kunden.

3.6 Angående levering af den pågældende kontraktgenstand gælder stk. 9.

3.7 Skulle Sælger blive forhindret i udførelsen af sine kontraktlige ydelser eller helt udelukkes fra at gøre det, eksempelvis fordi Kundens medarbejdere, dokumentation, data eller udstyr ikke er tilgængelige på en passende måde eller alene på utilstrækkelig måde, eller hvis Kunden forsætligt eller uforsætligt forsømmer sin forpligtelse til samarbejde, hvortil også hører overholdelse af frister, forsætligt eller uforsætligt har Sælger ret til at opkræve Kunden for merudgifter forårsaget deraf.

3.8 Der tages forbehold for rettidig og korrekt egenlevering, så vidt Sælger ikke har kontrol over ikke-rettidig og ukorrekt egenlevering.

 

4) Overdragelse af rettigheder til levering af software

4.1 Nærværende afsnit 4 gælder alene for kontrakter om køb af software i henhold til stk. 3.2 og 3.3 a).

4.2 Efter fuld betaling af købsprisen modtager Kunden i overensstemmelse med stk. 8 en ikke-eksklusiv, ubegrænset ret til at benytte Varerne inden for kontraktens anvendelsesområde. Sælger kan dog give tilladelse til foreløbig brug af Varerne, også inden fuld betaling er faldet. Varerne må maksimalt anvendes på samme tid af et antal fysiske personer, der svarer til det antal Varer, der købes af Kunden. Den tilladte brug omfatter Kundens installation af softwaren, indlæsning i sin systemhukommelse og anden formålstjenlige afbenyttelse.  Kunden har under ingen omstændigheder ret til at udleje eller udstede underlicens til de købte Varer, gengive eller på anden måde tilgængeliggøre dem offentligt, hverken via kabel eller trådløst, ej heller gøre dem tilgængelige for tredjepart, hverken mod betaling eller gratis. Stk. 4.5 forbliver upåvirket af dette.

4.3 Kunden har ret til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre fremtidig brug.

4.4 Kunden har kun ret til at dekompilere og mangfoldiggøre softwaren, for så vidt som dette er fastsat i loven. Dette gælder dog kun under forudsætning af, at Sælger trods anmodning fra Kunden har forsømt at stille de dertilhørende nødvendige oplysninger til rådighed for Kunden inden for en rimelig frist.

4.5 Kunden har ret til på varig vis at overføre den købte kopi af softwaren til en tredjepart ved at overdrage dokumentationen. I dette tilfælde vil Kunden give helt afkald brugen af softwaren, fjerne alle installerede kopier af softwaren fra sine computere og slette alle kopier, der måtte befinde sig på andre medier eller overdrage dem til Sælger, medmindre Kunden er lovligt pålagt at opbevare dem i længere tid. På anmodning fra Sælger bekræfter Kunden skriftligt en fuldkommen gennemførelse af de nævnte tiltag over for Sælger eller, hvis det er relevant, forklarer Kunden årsagerne til længere opbevaring. Endvidere indgår Kunden og tredjepart udtrykt aftale om at overholde omfanget af en sådan overdragelse af rettigheder i overensstemmelse med stk. 4. En opdeling af erhvervede volumenpakker er ikke tilladt.

4.6 Hvis Kunden bruger softwaren i et omfang, der overstiger de brugsrettigheder, der er erhvervet med Varerne, hvad enten det er kvalitativt (hvad angår karakteren af den tilladte brug) eller kvantitativt (hvad angår antal brugere), skal Kunden omgående erhverve sig de yderligere Varer, der er nødvendige for den tilladte anvendelse. Hvis han undlader at gøre det, gør Sælger brug af sine rettighederl.

4.7 Ophavsretlige meddelelser, serienumre og andre funktioner, der tjener til programidentifikation må ikke fjernes fra softwaren eller ændres.

 

5) Tildeling af rettigheder til en kontrakt om tidsbegrænset overdragelse af software

5.1 Dette stk. 4 gælder alene for kontrakter om tidsbegrænset overdragelse af software i overensstemmelse med stk. 3.3 b).

5.2 Efter fuld betaling af købsprisen i overensstemmelse med stk. 8 modtager Kunden en ret, der er ikke-eksklusiv, tidsligt begrænset af kontraktens varighed, ikke-overførbar og ikke-underlicenserbar, til at anvende Varerne inden for kontraktens og licensordningens omfang. Sælger kan dog give tilladelse til foreløbig brug af Varerne, også inden fuld betaling er faldet. Varigheden af kontraktens begrænsede løbetid tilpasses de respektive oplysninger i Sælgers webshop samt det udvalg, der står til rådighed for Kunden i forbindelse med kontraktens indgåelse. Den tilladte brug omfatter installation af softwaren, indlæsning i systemhukommelsen og Kundens formålstjenlige anvendelse deraf. Kunden har under ingen omstændigheder ret til at udleje eller udstede underlicens til de købte Varer, gengive eller på anden måde tilgængeliggøre dem offentligt, hverken via kabel eller trådløst, ej heller gøre dem tilgængelige for tredjepart, hverken mod betaling eller gratis.

5.3 Kunden har ret til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre fremtidig brug.

5.4 Kunden har kun ret til at dekompilere og mangfoldiggøre softwaren, for så vidt som dette er fastsat i loven. Dette gælder dog kun under forudsætning af, at Sælger trods anmodning fra Kunden har forsømt at stille de dertilhørende nødvendige oplysninger til rådighed for Kunden inden for en rimelig frist.

5.5 Ud over de i stk. 5.1 til 5.3 nævnte tilfælde er Kunden ikke berettiget til at mangfoldiggøre softwaren.

5.6 Kunden har ikke ret til at overdrage den kopi af softwaren, der måtte være overleveret til vedkommende, eller eventuelle yderligere kopier til tredjepart. Kunden har især ikke tilladelse til at sælge, udleje, leje eller give underlicens til softwaren ej heller gengive eller tilgængeligøre den i det offentlige rum.

5.7 Hvis kunden overtræder nogen som helst af ovenstående bestemmelser, bliver alle brugsrettigheder fra denne kontrakt omgående ugyldige og returneres automatisk til Sælger. I dette tilfælde skal kunden omgående og fuldstændigt ophøre med at bruge softwaren, slette alle kopier af den software, der er installeret på vedkommendes systemer, samt slette en eventuel sikkerhedskopi eller eventuelle sikkerhedskopier eller afhænde dem til Sælger.

 

6) Kundens forpligtelser

6.1 Kunden er forpligtet til i form af behørige tiltag at sikre varerne mod uautoriseret adgang, især skal vedkommende opbevare alle kopier af digitalt indhold et beskyttet sted, medmindre andet fremgår af kontrakten, af en eventuel licensordning eller af en eventuel brugerdokumentation.

6.2 Kunden skal navngive en kontaktperson, hvis kommunikation - for så vidt den tjener til udførelsen af kontrakten - og handlinger er bindende for Kunden. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

6.3 Både inden og under kontraktens afvikling skal Kunden underrette Sælger om alle omstændigheder og procedurer, der er nødvendige og relevante for udarbejdelsen og udførelsen af kontrakten. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

6.4 Kunden er forpligtet til at bistå Sælger i udførelsen af kontrakten efter vedkommendes bedste viden og overbevisning og understøtte alle de nødvendige forudsætninger for korrekt udførelse af kontrakten. Kunden forpligter sig især til at stille alle dokumenter, data og oplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser, til rådighed for Sælger i den påkrævede form. Det indebærer, at kunden i god tid informerer medarbejderne om Sælgers kommende leverancer eller øvrige tjenesteydelser.

 

7) Fortrydelsesret

7.1 Forbrugere har fortrydelsesret.

7.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesret findes i Sælgers vejledning om fortrydelse, der kan findes på https://www.lizengo.dk/fortrydelsesret.

 

8) Priser og betalingsbetingelser

8.1 Medmindre andet fremgår af Sælgers produktbeskrivelse, udgør de angivne priser totalpriser, der inkluderer lovpligtig moms. I givet fald specificeres yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger separat i hver enkelt produktbeskrivelse.

8.2 Ved levering til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå ekstraomkostninger, som ikke pålægger sælgeren, og som derfor skal dækkes af kunden. Det gælder eksempelvis omkostninger til pengeoverførsel via kreditinstitutter (fx overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller importafgifter hhv. skatter (fx toldafgifter). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af midler, selvom leveringen ikke foretages til et land uden for EU, hvis Kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

8.3 Kunden får betalingsmetoden/betalingsmetoderne meddelt via Sælgers webshop.

8.4 Hvis der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, skal betalingen falde straks efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

8.5 Ved betaling via en af de betalingsmetoder, der tilbydes af betalingstjenesten PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), følger betalingsproceduren PayPals brugerbetingelser, som kan læses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – hvis Kunden ikke har en PayPal-konto – de vilkår, der gælder for betalinger uden PayPal-konto, som an læses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Foretrækkes betalingsformen "SOFORT-overførsel" følger betalingsproceduren reglerne hos betalingstjenesten SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturaen via SOFORT overførsel skal kunden have en netbankkonto med funktionen PIN/TAN aktiveret for at kunne benytte SOFORT-overførsel, autentificere sig i forbindelse med betalingsprocessen og bekræfte betalingsordren over for SOFORT. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter, og pengene trækkes på Kundens bankkonto. Flere oplysninger om betalingsformen SOFORT kan Kunden finde på internettet under https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 Hvis man vælger at betale pr. efterkrav, forfalder beløbet, når varen er blevet leveret og faktureret. I så fald skal beløbet betales inden for 7 (syv) dage efter modtagelse af fakturaen og i sin helhed, medmindre andet er aftalt. Bestemmelserne vedrørende udsættelse i § 286, afsnit 3 af tysk lov om borgerlige retsforhold BGB forbliver uberørt heraf. Sælger forbeholder sig ret til kun at tilbyde betaling a conto på køb op til en bestemt ordrestørrelse og afvise denne betalingsform, hvis den angivne maksimale ordremængde for den pågældende betalingsform overskrides. I så fald vil Sælger sørge for, at Kunden kan læse om disse sådanne betalingsbegrænsninger under webshoppens betalingsinformationer.

8.8 Hvis betalingsmetoden direkte debitering via SEPA er valgt, skal fakturabeløbet falde efter tildeling af et direkte debitormandat via SEPA, men ikke før fristen for forhåndsmeddelelser er udløbet. Opkrævningen af den direkte debitering følger, hvis den bestilte vare forlader Sælgers lager, og Kunden modtager et downloadlink eller en produktnøgle via e-mail, hvilket afhænger af, at sælgeren har sendt meddelelse eller e-mail, dog ikke før fristen for forhåndsmeddelelser er udløbet. Forhåndsmeddelelse ("Pre-notification") omfatter enhver meddelelse (fx faktura, police, kontrakt) fra Sælger til Kunden, der giver meddelelse om en debet ved hjælp af SEPA Direct Debit. Hvis debitering ikke er indløst på grund af utilstrækkelig kontodækning eller på grund af angivelse af ukorrekte kontooplysninger eller hvis Kunden bestrider debiteringen, selvom vedkommende ikke har ret dertil, skal Kunden afholde gebyrerne i forbindelse med tilbagebetaling af det respektive kreditinstitut, hvis vedkommende er ansvarlig derfor.

8.9 Modregning med ledsagende modkrav fra kunden mod Sælgers krav er udelukket, medmindre Sælger har anerkendt modkravet, eller hvis det er retskraftigt. Købers ret til tilbageholdelse begrænser sig ligeledes til sådanne modkrav.

8.10 I tilfælde af forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve Kunden en morarente på 9% oven i den gældende basisrente. I tilfælde af Kundens forsinkede betaling, på trods af påmindelse, har Sælger ret til at forlange behørige påmindelses- og opkrævningsgebyrer til inkassobureauer og advokater, som Sælger har indlemmet. For inkassobureauer takseres disse gebyrer i henhold til de lovbestemte beregningssatser for inkassobureauer, og for advokater i henhold til lov om advokathonorarer. Hvis Sælger selv forestår rykkerproceduren, forpligter Kunden sig til at betale et beløb på 1,50 EUR pr. udstedt påmindelse. Dette gælder ikke for en påmindelse, der retfærdiggør forsinkelsen. Bevisbyrden for, at forsinkelsen kun har forårsaget mindre skade for Sælger ligger hos Kunden. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

8.11 Kunder, der ikke er hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland, kan foretage køb til nettopris, hvis de angiver deres gyldige momsidentifikationsnummer allerede i forbindelse med ordren. Et momsregistreringsnummer, der er indberettet efter ordren, tages ikke i betragtning.

 

9) Leverings- og forsendelsesbetingelser

9.1 Levering af varer sker via post til den leveringsadresse, der er angivet af Kunden, medmindre andet er aftalt. Til behandling af transaktionen bruges den leveringsadresse, der er angivet i Sælgers ordrebehandling.

9.2 Hvis fragtvirksomheden sender de afsendte varer tilbage til Sælger, fordi en levering til Kunden ikke har været mulig, bærer kunden omkostningerne for den forgæves forsendelse. Dette gælder imidlertid ikke, hvis Kunden gør brug af sin fortrydelsesret, hvis Kunden ikke har kontrol over de omstændigheder, der førte til den forgæves levering, eller hvis Kunden midlertidigt er blevet forhindret i at modtage den tilbudte tjenesteydelse, medmindre Sælger i rimelig tid inden har bekendtgjort Kunden om ydelsen.

9.3 Egenafhentning er af logistiske grunde ikke muligt.

9.4 Digitalt indhold leveres til Kunden i elektronisk form som download via et downloadlink. Produktnøgle sendes til Kunden på e-mail.

 

 

10) Ejendomsforbehold

10.1 Indtil fuld betaling af Sælgers forlangende foreligger, forbliver leverede ikke-digitale Varer Sælgers ejendom (ejendomsforbehold).

10.2 Kunden er forpligtet til at opbevare de ikke-digitale Varer for Sælger og behandle dem med omhu. Kunden skal opbevare det på en måde, så det er tydeligt, for eksempel ved adskillelse af andre effekter, at der er tale om Sælgers ejendele. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

10.3 I tilfælde af beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjemand skal Kunden straks meddele Sælger dette skriftligt.

10.4 Kunden har ret til at videresælge de ikke-digitale varer som led i almindelig forretningsdrift, men ikke at overdrage dem som garanti eller som pantsætning. Til Sælger videregiver Kunden på Sælgers forlangende dermed uden videre det hele beløb, svarende til det endelige fakturabeløb (inklusive moms), som vedkommendes videresalg til dennes egne kunder eller andre tredjeparter har genereret. Denne videregivelse tjener, i samme omfang som garantien for det dertilhørende fordringer, som ejendomsforbehold i overensstemmelse med stk. 8.1. af nærværende betingelser. Også efter denne overdragelse forbliver Kunden bemyndiget til at inddrive disse fordringer. Sælger er dog berettiget til selv at inddrive fordringerne, hvis Kunden ikke opfylder sine betalingsforpligtelser, er bagud med sin betaling, har indledt en begæring om insolvens, eller hvis Kunden indstiller sine betalinger. I disse tilfælde kan Sælger tilbagekalde bemyndigelse til at inddrive. Sælger kan også kræve, at Kunden straks underretter Sælger om de overdragede fordringer og om disses skyldnere, giver sælgeren en skriftlig erklæring om overdragelse og samtlige oplysninger og dokumenter, der kræves til at gennemføre inddrivelse af fordringen. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

10.5. Hvis de ikke-digitale Varer, som Sælger leverer, ligger sammen med eller er blandet med andet løsøre på en sådan måde, at de bliver væsentlige komponenter i en enhed, overgiver Kunden tilsvarende andele af sit medejerskab af den pågældende enhed til Sælger. Kunden overdrager hermed til Sælger alle dennes krav svarende til det endelige fakturabeløb (inklusive moms), som hidrører fra videresalg af Varer, som Sælger har medejerskab til; Sælger accepterer denne overdragelse. Reglerne i stk. 8.4 punkt 3 ff. gælder i overensstemmelse hermed. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

10.6 Hvis kunden bruger de ikke-digitale Varer leveret af Sælger på en sådan måde, at de bliver en del af en ny genstand, og hvis Sælgers ejendomsret som følge deraf i sidste ende ophører, fortsætter sælgerens ejerskab i form af en forholdsmæssig andel af det deraf opståede produkt. Kunden overdrager hermed til Sælger alle dennes krav svarende til det endelige fakturabeløb (inklusive moms), som hidrører fra Kundens videresalg af Varer til aftagere eller andre tredjeparter. Reglerne i stk. 8.4 punkt 3 ff. gælder i overensstemmelse hermed. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

10.7 Hvis værdien af de garantier, som Sælger har ret til, overstiger de pantesikrede fordringer med mere end 20 %, er Sælger på anmodning fra Kunden forpligtet til at frigive dem efter Sælgers valg, idet værdierne overstiger ovennævnte grænse.

 

11) Kontraktmæssig garanti i henhold til stk. 3.2, 3.3 a) og 3.3 c)

11.1 Reglerne i denne stk. 11 gælder for kontrakter i overensstemmelse med stk. 3.2, 3.3 a) og 3.3 c).

11.2 Underretninger om defekter gjort gældende over for Sælger forældes inden for et år efter overførsel af risiko, for så vidt de angår nyfremstillede varer eller arbejdsydelser. Dette gælder ikke, hvis loven i henhold til § 438 afsnit 1 stk. 2 (byggeri og materiale til byggeri), § 445b afsnit 1 (afbenyttelse) og § 634a afsnit 1 stk. 2 (byggemangler) tysk lov om borgerlige retsforhold BGB foreskriver længere rister. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

11.3 Ved levering af brugte Varer - med forbehold af lovbestemmelser og andre aftaler - er eventuelle materielle defekter udelukket. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

11.4 Alle oplysninger om Varerne, uanset om de er udtrykkeligt skriftligt aftalt skriftligt eller ej, udgør kvalitetsspecifikationer og ikke garantier, garanterede egenskaber, kontraktmæssig anvendelse eller lignende. Åbenlyse fejl (tastefejl, regnefejl, formelle fejl osv.) i notater, referater, brugsanvisninger, beregninger, prospekter, som fremgår af Sælgers webshop mv. kan berigtiges af Sælger til enhver tid. Krav om fjernelse af sådanne åbenlyse mangler er udelukket.

11.5 For sælgerens leverancer gælder det lovbestemte tilsyn samt pligten til anmeldelse af defekter i henhold til § 377 i den tyske handelslovbog HGB under alle omstændigheder i forhold til forretningsdrivende. Hvis en levering sker direkte til en slutbruger på vegne af en mellemhandler, gælder den handelsretlige anmeldelsespligt ligeledes uden indskrænkning. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

11.6 Hvis kunden afviser sælgerens levering af en anden grund end en væsentlig mangel, som alvorligt begrænser eller umuliggør anvendelse, selvom sælgeren har erklæret sig villig til at udføre den, er Kunden skyldig i misligholdelse af godkendelse. Ubetydelige mangler må ikke føre til afvisning af leveringen.

11.7 Mangler, der skyldes ukorrekt betjening, ændring af systemkomponenter som bryder med kontraktgrundlaget, brug af uegnede organisationsmidler, installering i et hardware- eller softwaremiljø der ikke lever op til kravene i licensordningen, usædvanlige driftsvilkår eller systeminterferens der kan tilbageføres til Kunder eller tredjeparter. Hvis varer anvendes i forbindelse med tredjeparters udstyr, er der kun garanti i forhold til manglende ydeevne og fejl i ydeevnen, hvis sådanne fejl også opstår uden en sådan forbindelse, eller hvis kompatibiliteten med disse Varer er en del af den i kontrakten aftalte kvalitet.

11.8 Hvis en levering er defekt, kan Sælger efter eget valg levere den efterfølgende ydelse ved berigtigelse af fejlen (udbedring) eller ved at levere et defektfrit produkt (udskiftning). I sidstnævnte tilfælde er Kunden forpligtet til at returnere defekte varer efter anmodning fra Sælger i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. Hvis Kunden er slutbruger, gælder ovennævnte alene under forudsætning af, at anvendelser ikke skal udstedes eller erstattes med deres egen værdi. Kunden skal give Sælger tid og lejlighed til efterfølgende ydelser, især med henblik på udbedring.

11.9 De udgifter, der afholdes med henblik på afprøvning og efterfølgende ydelser, især transport-, befordrings-, arbejds- og materielle omkostninger, afholdes af Sælger i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, hvis en fejl faktisk foreligger. I tilfælde af uberettiget krav om afhjælpning af mangler fremført af Kundens har Sælger ret til at kræve erstatning for sine dertilhørende omkostninger, medmindre kunden ikke er ansvarlig for den uberettigede klage. Hvis den supplerende ydelse enten mislykkes, hvis Sælger endegyldigt og alvorligt nægter at foretage efterfølgende ydelser (også i henhold til § 439, afsnit 4, BGB), hvis Kunden finder berigtigelse urimelig eller hvis der foreligger et af de i § 323 stk. 2 af BGB nævnte forhold, kan Kunden uden konsekvens for eventuelle skadeserstatningskrav tilbagetrække sig fra kontrakten eller reducere modydelsen.

11.10 Kundens krav og rettigheder angående mangler gælder ikke, hvis der blot er tale om ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, ved blot ubetydelig forringelse af brugbarheden, ved naturligt slid eller skade, så længe disse kan tilbageføres til defekt eller uagtsom behandling hhv. opbevaring, overbelastning, uegnet software eller andre eksterne påvirkninger, der ikke er omfattet i henhold til kontrakten. Hvis kunden har ret til at kræve supplerende ydelse på grund af mangler, enten ved at forlange supplerende ydelser eller ved at gøre sine lovbestemte rettigheder gældende, kan Sælger bede Kunden om at udøve sine rettigheder inden for en rimelig frist. Kunde skal give Sælger besked om din afgørelse i tekstform (fx e-mail, telefax eller brevpost). Sælgers tilgang til Kundens erklæring er afgørende for overholdelse af fristen. Hvis Kunden ikke udnytter sine rettigheder fristmæssigt, især retten til tilbagetrækning eller skadeserstatning som stedfortræder for ydelsen, kan Kunden alene gøre dem gældende, hvis en fornyet af Kunden fastsat rimelig frist for supplerende ydelser er udløbet uden resultat. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

11.11 Kundens eventuelle regresret over for Sælger i henhold til § 445a af BGB er kun gældende, i det omfang Kunden ikke har indgået nogen som helst aftaler med sin aftager ud over de lovbestemte anmeldelser af mangler. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

11.12 Forkortet forældelsesfrist og udelukkelse af hæfte i henhold til nærværende bestemmelse stk. 11 gælder ikke i tilfælde af forsætlig eller uforsætlig skade på liv, lemmer eller helbred, i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom forsømmelse fra Sælgers side, ved på svigagtig vis at skjule en defekt, ved en ligeledes svigagtig kvalitetsgaranti eller ved krav i henhold til produktansvarsloven.

11.13 For så vidt Sælger i overensstemmelse med denne kontrakt leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold til kontraktens oprindelige genstand gælder denne bestemmelse stk. 11 i overensstemmelse hermed.

11.14 I tilfælde af manglende rettigheder gælder denne bestemmelses stk. 11 i overensstemmelse hermed.

 

12) Kontraktmæssig garanti i henhold til stk. 3.3 b)

12.1 Reglerne i denne bestemmelses stk. 12 gælder for kontrakter i henhold til stk. 3.3 b).

12.2 Kunden har lovbestemte rettigheder for væsentlige mangler. Kunden er forpligtet til straks at underrette Sælger om væsentlige mangler.

12.3 Kundens ret til ekstraordinær kontraktophævelse for manglende overholdelse af den i kontrakten fastsatte brug i overensstemmelse med § 543, stk. 2, 1, stk. 1 i tysk lov om borgerlige retsforhold BGB er udelukket. Dette gælder ikke i tilfælde af fejl, som Sælger på svigagtig vis har begået, eller i tilfælde af forsinket levering til Kunden, hvis Sælger er ansvarlig for forsinkelsen i leveringen.

12.4 Kundens rettigheder og krav på mangler kan ikke gøres gældende, hvis Kunden ikke bruger softwaren efter hensigten eller hvis den misbruges, hvis Kunden ændrer eller modificerer softwaren uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke, eller hvis problemer eller fejl skyldes, at softwaren benyttes i et software- eller hardwaremiljø, der ikke lever op til kravene i licensordningen, medmindre Kunden kan bevise, at fejlen skyldes softwaren.

12.5 Krav og rettigheder til kunden på grund af mangler eksisterer ikke med kun ubetydelig afvigelse fra den aftalte betingelse med ubetydelig forringelse af brugbarheden med naturligt slid eller skade, hvad angår disse ved defekt eller uagtsom behandling eller opbevaring, overdreven brug, uhensigtsmæssigt udstyr eller specielle eksterne påvirkninger, der ikke var påkrævet i henhold til kontrakten, skyldes.

12.6 Udelukkelse af ansvar i henhold til disse bestemmelsers stk. 12 finder ikke anvendelse ved forsætlig eller uforsætlig skade på liv, lemmer eller helbred, ved Sælgers forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelse, ved på svigagtig vis at skjule en defekt, ved en ligeledes svigagtig kvalitetsgaranti eller ved krav i henhold til produktansvarsloven.

12.7 For så vidt Sælger leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold ud over kontraktens oprindelige genstand gælder denne bestemmelses stk. 12 i overensstemmelse hermed.

12.8 I tilfælde af manglende rettigheder gælder bestemmelserne i denne bestemmelses stk. 11 i overensstemmelse hermed.

 

13) Hæfte ved øvrig pligtforsømmelse

13.1 I forhold til pligtforsømmelser, der ikke udgør materielle eller retlige mangler i henhold til stk. 11 og 12, er Sælger ansvarlig for forsætlig og groft uagtsom adfærd fra vedkommendes organer og medhjælpere samt - uanset graden af uagtsomhed - for skadeserstatning hidrørende fra skade på liv, lemmer og sundhed.

13.2 Sælger er desuden ansvarlig for lettere forsømmelser i vedkommendes afdelinger og medhjælpere i tilfælde af umulighed, misligholdelse af tjenesteydelser, manglende overholdelse af garanti eller brud på andre væsentlige kontraktlige forpligtelser. Som væsentlige kontraktlige forpligtelser betragtes dem, hvis efterlevelse muliggør behørig gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontrahenterne regelmæssigt kan regne med. I disse tilfælde er Sælgers ansvar begrænset til sådanne kontrakttypiske skader, som Sælger med rimelighed måtte forvente ved aftalens indgåelse.

13.3 Sælgers eventuelle ansvar, der måtte række ud over stk. 12.1 og 12.2 er udelukket - uanset juridisk årsag dertil. Dette gælder især alle krav vedrørende brud på kontraktlige forpligtelser og for krav, der opstår som følge af en retsstridig handling, dog ikke for forhold forud for kontraktindgåelsen (culpa in contrahendo).

13.4 For ethvert tab af data ved gennemgangen, eventuelle nødvendige reparationer eller andre ydelser påtager Sælger intet ansvar. Kunden skal sikre, at de data, der er lagret på de respektive enheder eller datalagringsenheder, er sikret, og at der ikke ligger følsomme data på dem.

13.5 Enhver ansvarsbegrænsning, der er aftalt med Kunden, kommer også Sælgers afdelinger og medhjælpere til gode.

13.6 Krav i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

 

14) Indløsning af kampagnebeviser

14.1 Kampagnebeviser, der er uddelt gratis af Sælger som led i annoncekampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af Kunden (herefter "kampagnebeviser") kan kun indløses i Sælgers webshop og kun i det angivne tidsrum.

14.2 Enkelte produkter kan holdes ude af kampagnen, forudsat at en tilsvarende begrænsning fremgår af indholdet af kampagnebeviset.

14.3 Kampagnebeviser kan kun indløses, inden ordreproceduren er afsluttet. Efterfølgende afregning er ikke mulig.

14.4 Kun én kampagnekupon kan indløses pr. ordre.

14.5 Værdien af varerne skal som minimum svare til kampagnebevisets beløb. Sælger refunderer ikke eventuelt tilgodehavende.

14.6 Hvis værdien af kampagnebeviset ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de øvrige betalingsmetoder, som Sælger tilbyder, vælges til afregning af udeståendet.

14.7 Tilgodehavendet på en kampagnebeviset kan ikke udbetales, hverken kontant eller i form af renter.

14.8 Kampagnebeviset refunderes ikke, hvis Kunden som led i sin lovbestemte fortrydelsesret returnerer varer, der helt eller delvist er betalt med kampagnebeviset.

14.9 Kampagnebeviset kan overdrages. Sælger kan med frigivende virkning betjene den pågældende ejer, som indløser kampagnebeviset i Sælgers webshop. Dette gælder ikke, hvis Sælger har kendskab til eller grov uagtsom uvidenhed om den pågældende ejers ikke-berettigelse, om manglende retlig handleevne eller om manglende repræsentationsrettigheder.

 

15) Afsluttende bestemmelser

15.1 Kontrahenten er kun berettiget til at tildele rettigheder og krav hidrørende kontraktforholdet til tredjemand, hvis der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra sælgeren. Den tyske handelslovbogs § 354a HGB forbliver upåvirket og § 354a HGB gælder ikke for slutbrugere.

15.2 Hvis en kontraktbestemmelse skulle blive ugyldig, vil gyldigheden af resten af kontrakten forblive upåvirket deraf. Den ugyldige bestemmelse erstattes af en, der så vidt muligt afspejler kontraktens økonomiske hensigt. Det samme gælder i tilfælde af et hul i kontrakten.

15.3 Det er alene tysk lovgivning, der gælder, med undtagelse af FN's købelov samt de yderligere henvisninger til international privatret og retspleje. For slutbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den udøvede beskyttelse ikke trækkes tilbage grundet lovbestemmelser indeholdt i loven i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.

15.4 Sælgers hovedsæde er eksklusiv jurisdiktion for alle tvister, der måtte opstå som følge af og i forbindelse med kontrakter, for hvilke disse vilkår og betingelser gælder. Sælger har dog ret til at pålægge Kunden at deltage i tvistbilæggelse i enhver anerkendt lovbestemt jurisdiktion. Denne bestemmelse gælder ikke for slutbrugere.

15.5 EU-Kommissionen stiller en platform til tvistbilæggelse online til rådighed via følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår som følge af online købs- eller serviceaftaler online, hvor en slutbruger deltager. Sælger er ikke forpligtet til at deltage i et tvistbilæggelsesforløb ved en forbrugstvistbilæggelsesinstitution, men er i princippet villig til at deltage. De øvrige bestemmelser i disse bestemmelsers stk. 15 forbliver upåvirket af dette.

Live Chat Live Chat