Handelsbetingelser

 


 

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af kontrakt
3. Kontraktens genstand
4. Tildeling af rettigheder i en kontrakt om levering af software
5. Tildeling af rettigheder i en kontrakt om midlertidig levering af software
6. Kundens forpligtelser
7. Fortrydelsesret
8. Priser og betalingsbetingelser
9. Leverings-og forsendelsesbetingelser
10. Ejendomsforbehold
11. Garanti for kontrakter i henhold til punkt 3.2, 3.3 a) og 3.4 c)
12. Garanti for kontrakter i henhold til punkt 3.3 b)
13. Garantibetingelser “100 % tilbagebetalingsgaranti
14. Ansvar på grund af andre pligtforsømmelser
15. Indløsning af kampagnekuponer
16. Personangivelse som reference
17. Afsluttende bestemmelser

 


 

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt ”GTC”) hos lizengo GmbH & Co. KG (i det følgende benævnt ”sælger”) finder anvendelse på alle kontrakter mellem sælgeren og en kontrahent (i det følgende benævnt ”kunde”) til salg, levering og midlertidig levering af forskellige digitale indhold, digitale varer og ikke-digitale varer (i det følgende sammen kaldet ”varer”). Hvis sælgeren også tilbyder tjenester, leverer han kun disse som en tillægsydelse til de nævnte købsaftaler. Afvigende, modstridende eller supplerende generelle vilkår og betingelser for kunden bliver kun en del af kontrakten, hvis sælgeren udtrykkeligt har accepteret deres gyldighed. En stiltiende accept fra sælgerens side af kundens generelle vilkår og betingelser gennem overbevisende adfærd er udelukket. Dette samtykkekrav gælder i alle tilfælde, f.eks. også hvis sælgeren leverer tjenester til kunden uden forbehold med kendskab til kundens generelle vilkår og betingelser.

1.2 Disse generelle vilkår og betingelser gælder både for forbrugere (§ 13 BGB (tysk civilret)) og for iværksættere (§ 14 BGB (tysk civilret)). Medmindre følgende generelle vilkår og betingelser indeholder en separat henvisning, gælder alle betingelser i samme grad for kontrakter med iværksættere og med forbrugere. I det omfang individuelle betingelser ikke gælder for forbrugere eller kun finder anvendelse i ændret form, nævnes dette udtrykkeligt.

1.3 Disse vilkår og betingelser gælder også for fremtidige kontraktforhold mellem kunden og sælgeren, hvis kunden er en iværksætter.

1.4 Digitalt indhold i betydningen af disse generelle vilkår og betingelser er alle digitale tilbud med undtagelse af digitale varer, såsom digitalt tilgængelige adgangskoder, produktnøgler eller anden digitalt tilgængelig information.

1.5 Digitale varer i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er al software, der ikke findes på et fysisk datamedium, der stilles til rådighed til download af sælgeren - om nødvendigt med tildeling af visse brugsrettigheder i henhold til punkt 5 og 6.

1.6 Ikke-digitale varer i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er al software på et fysisk datamedium, som distribueres af sælgeren i fysisk form - om nødvendigt ved at tildele visse brugsrettigheder i henhold til punkt 5 og 6 -, samt andre fysiske produkter.

1.7 Sælgeren driver en online butik via sin egen hjemmeside (i det følgende benævnt ”onlinebutik”). Derudover sælger Sælgeren også produkter gennem forskellige markedspladser, såsom ebay.de, rakuten.de eller rueducommerce.fr (i det følgende hver for sig ”markedsplads” og sammen ”markedspladser”).

1.8 Ved at afgive en ordre i henhold til punkt 2.2 accepterer kunden disse generelle vilkår og betingelser.

 

2) Indgåelse af kontrakt

2.1 i tilfælde af et køb via sælgerens onlinebutik er indgåelsen af kontrakten endnu ikke afsluttet med afgivelsen af kundens ordre. Kundens ordre repræsenterer snarere indgivelsen af et tilbud om at indgå en kontrakt. Priser, pristilbud og beskrivelser af varer eller andre tjenester, der er anført og nævnt i sælgerens onlinebutik, udgør ikke et tilbud.

2.2 I tilfælde af køb via en af markedspladserne indgås kontrakten, når kunden afgiver sin ordre.

2.3 Inden den bindende ordre indsendes, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse de oplysninger, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre identifikation af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, der bruges til at forstørre indholdet på skærmen. Kunden kan ændre sine indtastninger i forbindelse med den elektroniske bestillingsproces via de sædvanlige tastatur- og musefunktioner inden klikket på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.4 I tilfælde af et køb via onlinebutikken udgør ordrebekræftelsen ikke sælgerens accept af køberens tilbud. I så fald indgås en kontrakt mellem køberen og kunden kun ved en yderligere handling fra sælgerens side i overensstemmelse med punkt 2.5. 

2.5 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage ved at

  • a) levere den bestilte vare til kunden selv eller via en handelspartner (f.eks. Amazon EU S.à.r.l.), hvor kundens modtagelse af varen er afgørende, eller

    b) ved at bede kunden om at betale via separat kommunikation efter kundens bestilling. Dette inkluderer valg af en betalingsmetode i bestillingsprocessen, hvorigennem betaling foretages, inden den bestilte vare sendes.

Hvis der findes flere af ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovennævnte alternativer først indtræffer.

2.6 Fristen for accept af tilbuddet i henhold til punkt 2.5 begynder dagen efter kundens afsendelse af tilbuddet og slutter ved slutningen af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte periode, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.7 Kun det danske sprog er tilgængeligt til indgåelse af kontrakten.

2.8 Hvis kunden oplyser en e-mail-adresse til behandlingen af kontrakten, skal kunden sikre, at e-mails, der er sendt af sælgeren, kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden især sikre sig, at de er korrekt konfigureret, så e-mails, der er sendt af sælgeren eller tredjepart, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan tilsendes. Sælgeren eller den tredjepart, der er bestilt af sælgeren til at behandle ordren, skal oprette e-mails på en sådan måde, at de ikke er objektivt egnede til at give udseende af en spam-besked på grundlag af deres eksterne udseende, især deres tekstmønsterprofil.

 

3) Kontraktens genstand

3.1 Sælgeren skal stille varer til rådighed for kunden. Sælgeren leverer kun tjenesteydelser som en tillægsydelse i forbindelse med kontrakter om levering af varer. Den aftalte kvalitet af tjenesten er afgørende. Ved levering af sine tjenester skal sælgeren efter eget valg bruge sine egne ansatte, underleverandører eller andre agenter.

3.2 I tilfælde af en kontrakt om levering af ikke-digitale varer er grundlaget for sælgers ydelse beskrivelsen, der er angivet i sælgers onlinebutik eller den respektive markedsplads. Der henvises til reglerne om ejendomsret i henhold til punkt 10. I tilfælde af en kontrakt om levering af software (i det følgende: ”softwarekøb”) skal sælgeren levere den permanente overførsel af den software, der er nævnt i licensattesten. Sælger skal levere en kopi af softwaren på et egnet datamedium, såsom en CD-ROM, BluRay-disk eller USB-stick, samt levere en trykt eller downloadbar version af den tilknyttede brugerdokumentation. Før fuld betaling af købsprisen i henhold til afsnit 8 skal alle datamedier såvel som den afleverede brugerdokumentation være underlagt sælgers ejendomsforbehold. Den pågældende produktbeskrivelse i onlinebutikken eller sælgers respektive markedsplads er afgørende for kvaliteten af softwaren. Sælgeren skal også tildele rettigheder i henhold til punkt 4;

3.3 I tilfælde af en kontrakt om levering af digitale varer skal sælger levere

  • a) i tilfælde af en kontrakt om levering af software (i det følgende: ”softwarekøb”) en permanent overførsel af den software, der er specificeret i licensattesten i objektkode. Sælgeren skal levere en mulighed for at downloade softwaren og levere en trykt eller downloadbar version af den tilknyttede brugerdokumentation. Før fuld betaling af købsprisen i henhold til punkt 8 skal den afleverede brugerdokumentation være underlagt sælgers ejendomsforbehold. Den pågældende produktbeskrivelse i onlinebutikken eller sælgers respektive markedsplads er afgørende for kvaliteten af softwaren. Sælgeren skal også tildele rettigheder i henhold til punkt 4;

    b) i tilfælde af en kontrakt om midlertidig overførsel af software (i det følgende benævnt: ”softwareudlejning”) en midlertidig overførsel af den software, der er specificeret i licensattesten, i objektkode. Sælgeren skal levere en mulighed for at downloade softwaren og levere en trykt eller downloadbar version af den tilknyttede brugerdokumentation. Før fuld betaling af købsprisen i henhold til punkt 8 skal den afleverede brugerdokumentation være underlagt sælgers ejendomsforbehold. Den pågældende produktbeskrivelse i onlinebutikken eller sælgers respektive markedsplads er afgørende for kvaliteten af softwaren. Sælgeren skal også tildele rettigheder i henhold til punkt 5;

3.4 I tilfælde af en kontrakt om levering af digitalt indhold skal sælgeren være leverandør af det digitale indhold. Brugen af det digitale indhold, der sendes til kunden, er underlagt den respektive udbyders brugsbetingelser. Brug af det digitale indhold er suspensivt betinget af fuld betaling af købsprisen i overensstemmelse med punkt 8. Sælger kan også tillade midlertidig anvendelse inden denne dato.

3.5 Sælger skal levere ydelser udelukkende som en kontraktmæssig eller postkontraktuel tillægsydelse til de førnævnte, forpligtende hovedleverancer og kun efter separat aftale med kunden.

3.6 Punkt 9 finder anvendelse for levering af den respektive genstand for kontrakten.

3.7 Såfremt sælgeren forhindres i at udføre sine kontraktmæssige tjenester eller udelukkes helt fra dem, fordi kundens ansatte, dokumenter, data eller udstyr ikke er tilgængelige på en passende eller tilstrækkelig måde, eller kunden ikke overholder sin forpligtelse til at samarbejde, herunder overholdelse af frister, forsætligt eller uagtsomt, er sælgeren berettiget til at debitere kunden for de yderligere udgifter, der er forårsaget derved.

3.8 Hvis kunden er en iværksætter, forbeholdes retten til rettidig og korrekt selvudlevering, for så vidt som sælgeren ikke er ansvarlig for en ikke rettidig og forkert selvlevering.

 

4) Tildeling af rettigheder i en kontrakt for levering af software

4.1 Dette punkt 4 gælder udelukkende for kontrakter om køb af software i overensstemmelse med punkt 3.2 og 3.3 a).

4.2 Ved fuld betaling af købsprisen i henhold til punkt 8 modtager Kunden en ikke-eksklusiv, midlertidigt ubegrænset ret til at bruge varen i det omfang, der er tildelt i kontrakten. Sælger kan også tillade midlertidig anvendelse af software inden dette tidspunkt. Software må kun anvendes af et maksimalt antal fysiske personer på samme tid, der svarer til varerne, som kunden køber. Tilladt anvendelse inkluderer installation af softwaren, indlæsning af den i hovedhukommelsen og kundens påtænkte anvendelse. Kunden har under ingen omstændigheder ret til at leje eller underlicensere den købte vare, til at gengive eller gøre den tilgængelig for offentligheden med kablede eller trådløse midler eller stille den til rådighed for tredjepart, hvad enten det er imod betaling eller gratis. Punkt 4.5 forbliver upåvirket.

4.3 Kunden har ret til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre fremtidig brug.

4.4 Kunden er kun berettiget til at dekompilere og duplikere softwaren i det omfang, der er fastsat i loven. Dette gælder dog kun under forudsætning af, at sælger ikke har stillet de nødvendige oplysninger til rådighed for kunden på anmodning inden for en rimelig periode.

4.5 Kunden har ret til permanent at overføre den erhvervede kopi af softwaren til en tredjepart ved at udlevere dokumentationen. I dette tilfælde skal kunden fuldstændigt stoppe med at anvende softwaren, fjerne alle installerede kopier af softwaren fra sine computere og slette alle kopier på andre datamedier eller udlevere dem til sælger, medmindre kunden er retligt forpligtet til at opbevare dem for en længere periode. På sælgers anmodning skal kunden bekræfte skriftligt over for sælger, at ovennævnte foranstaltninger er blevet udført fuldt ud, eller om nødvendigt forklare sælgeren årsagerne til længere opbevaring. Desuden skal kunden udtrykkeligt aftale med tredjepart at overholde omfanget af tildeling af rettigheder i overensstemmelse med dette punkt 4. Opdeling af indkøbte mængdepakker er ikke tilladt.

4.6 Hvis kunden bruger softwaren i et omfang, der overskrider de brugsrettigheder, der er erhvervet med varen, kvalitativt (med hensyn til den tilladte brugstype) eller kvantitativt (med hensyn til antallet af brugere), skal kunden straks erhverve de yderligere antal licenser, der er nødvendige til tilladt brug. Hvis han undlader det, skal sælger hævde de rettigheder, som han har ret til.

4.7 Oplysninger om ophavsret, serienumre og andre funktioner, der tjener til at identificere programmet, må ikke fjernes fra softwaren eller ændres.

 

5) Tildeling af rettigheder i en kontrakt for midlertidig levering af software

5.1 Dette punkt 5 gælder udelukkende for kontrakter om midlertidig levering af software i henhold til punkt 3.3 b).

5.2 Ved fuld betaling af købsprisen i henhold til punkt 8 modtager kunden den ikke-eksklusive, ikke-overførbare og ikke-underlicenserbare ret, tidsmæssigt begrænset til kontraktens løbetid, til at bruge varen i det omfang, der er tildelt i kontrakten og licensattesten. Sælger kan også tillade midlertidig anvendelse af software inden dette tidspunkt. Varigheden af kontraktens begrænsede periode bestemmes af de respektive informationer i onlinebutikken eller den respektive markedsplads for sælgeren eller valget af løbetiden, som kunden skal foretage inden kontraktens indgåelse. Tilladt anvendelse inkluderer installation af softwaren, indlæsning af den i hovedhukommelsen og kundens påtænkte anvendelse. Kunden har under ingen omstændigheder ret til at leje eller underlicensere den købte vare, til at gengive eller gøre den tilgængelig for offentligheden med kablede eller trådløse midler eller stille den til rådighed for tredjepart, hvad enten det er imod betaling eller gratis.

5.3 Kunden har ret til at lave en sikkerhedskopi af softwaren, hvis dette er nødvendigt for at sikre fremtidig brug.

5.4 Kunden er kun berettiget til at dekompilere og duplikere softwaren i det omfang, der er fastsat i loven. Dette gælder dog kun under forudsætning af, at sælger ikke har stillet de nødvendige oplysninger til rådighed for kunden på anmodning inden for en rimelig periode.

5.5 Kunden er ikke berettiget til at duplikere softwaren ud over de i punkt 5.1 til 5.3 nævnte tilfælde.

5.6 Kunden er ikke berettiget til at overføre til tredjepart kopien af den software, der måtte være overdraget til ham, eller yderligere kopier, der måtte være blevet foretaget. Navnlig er han ikke tilladt at sælge, låne, leje eller underlicensere softwaren eller gengive softwaren offentligt eller gøre den tilgængelig.

5.7 Hvis kunden overtræder en af ovenstående bestemmelser, bliver alle brugsrettigheder, der tildeles i henhold til denne kontrakt, straks ugyldige og gives automatisk tilbage til sælger. I dette tilfælde skal kunden øjeblikkeligt og fuldstændigt stoppe med at bruge softwaren, slette alle kopier af den software, der er installeret på hans systemer, og slette den/de sikkerhedskopi (er), der måtte være oprettet, eller udlevere dem til sælgeren.

 

6) Kundens forpligtelser

6.1 Kunden er forpligtet til at træffe passende forholdsregler for at beskytte varen mod adgang fra uautoriserede tredjepart, især til at opbevare alle kopier af digitalt indhold på et beskyttet sted, medmindre andet er angivet i kontrakten, et eventuelt licenscertifikat eller eventuel brugerdokumentation.

6.2 Kunden skal navngive en kontaktperson, hvis erklæringer, for så vidt de tjener til udførelsen af kontrakten, og handlinger er bindende for kunden. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

6.3 Kunden skal underrette sælger inden og under udførelsen af kontrakten om alle forhold og begivenheder, som er relevante for udførelsen af en kontrakt, og som er nødvendige og relevante for forberedelsen og gennemførelsen af kontrakten. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

6.4 Kunden er forpligtet til at støtte sælgeren i udførelsen af kontrakten efter bedste kendskab og samvittighed og skabe alle de nødvendige betingelser for en korrekt gennemførelse af kontrakten. Kunden forpligter sig i særdeleshed til at give sælger alle dokumenter, data og oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontraktlige forpligtelser, i den krævede form. Dette inkluderer også, at kunden informerer medarbejderne i god tid om kommende leverancer eller andre tjenester leveret af sælgeren.

 

7) Fortrydelsesret

7.1 Forbrugerne har fortrydelsesret.

7.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten følger af sælgers annulleringspolitik. Denne findes på:  https://www.lizengo.dk/fortrydelsesret eller på sælgerens respektive markedsplads.

 

8) Priser og betalingsbetingelser

8.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser samlede priser, der inkluderer den lovpligtige omsætningsafgift. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger angives separat i den respektive produktbeskrivelse.

8.2 I tilfælde af levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der opstå yderligere omkostninger i enkelte tilfælde, som sælger ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Dette omfatter f.eks. omkostninger i forbindelse med kreditinstitutters overførsel af midler (f. eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller importafgifter eller -skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan opstå i forbindelse med overførsel af penge, selvom leveringen ikke sker til et land uden for Den Europæiske Union, men kunden foretager betalingen fra et land uden for Den Europæiske Union.

8.3 Betalingsmulighederne meddeles til kunden i onlinebutikken eller sælgers respektive markedsplads.

8.4 Hvis der er aftalt forudbetaling via bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

8.5 I tilfælde af betaling ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "betalingstjenesteudbyder": ”PayPal”), behandles betaling via PayPal, underlagt PayPal-brugsbetingelserne, der er tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, der er tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Hvis betalingsmetoden „SOFORT Überweisung“ (straksoverførsel) vælges, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, D-80339 München, Tyskland (i det følgende benævnt ”SOFORT”). For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT skal kunden have en online bankkonto med PIN / TAN-procedure aktiveret for deltagelse hos SOFORT, identificere sig selv i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsordren til SOFORT. Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af SOFORT, og kundens bankkonto debiteres. Yderligere information om betalingsmetoden ”SOFORT Überweisung” kan findes på internettet på: https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/

8.7 Hvis betalingsmetoden Fakturakøb vælges, forfalder købsprisen, efter softwaren er leveret og faktureret. I dette tilfælde betales købsprisen senest 7 (syv) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Standardreguleringen i § 286, stk. 3 BGB (tysk civilret) forbliver uberørt heraf. Sælger forbeholder sig retten til kun at tilbyde betalingsmetoden fakturakøb op til en bestemt ordremængde og afvise denne betalingsmetode, hvis den specificerede ordremængde overskrides. I dette tilfælde informerer sælgeren kunden i sine betalingsoplysninger i onlinebutikken eller den respektive markedsplads for sælgeren om en tilsvarende betalingsbegrænsning.

8.8 Hvis SEPA-betalingsmetoden er valgt, forfalder fakturabeløbet til betaling, efter at der er udstedt et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke inden udløb af fristen for forhåndsmeddelelsen. I tilfælde af køb via en sælgers markedsplads opkræves direkte debitering, når ordren er placeret. Opkrævning af direkte debitering finder sted i tilfælde af et køb via sælgers onlinebutik, når den bestilte vare forlader sælgerens lager og et downloadlink er blevet kommunikeret til kunden eller en produktnøgle er sendt til kunden via e-mail, hvor afsendelsen af kommunikationen eller e-mailen fra sælgeren er afgørende i hvert tilfælde, men ikke inden udløbet af fristen for forhåndsmeddelelsen. Forhåndsmeddelelse er enhver kommunikation (f.eks. faktura, politik, kontrakt) fra sælger til kunden, der annoncerer en debitering via SEPA direkte debitering. Hvis direkte debitering ikke overholdes på grund af manglende dækning på kontoen eller på grund af angivelse af forkerte bankoplysninger, eller hvis kunden gør indsigelse mod debet, selvom han ikke har ret til det, skal kunden bære udgifterne i forbindelse med tilbageførsel i den respektive bank, hvis han er ansvarlig for dette.

8.9 Hvis der vælges kreditkortbetalingsmetode, foretages debiteringen, når ordren er afsluttet.

8.10 Hvis betalingsmetoden ”Amazon Pay” vælges, skal betaling ske via udbyderen af betalingstjenesten, Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt ”Amazon Pay”) ved hjælp af betalingsoplysninger, der er gemt på kundens Amazon-konto, underlagt betingelserne for betalinger via Amazon Pay, der er tilgængelige på https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 Hvis betaling sker ved en betalingsmetode, der tilbydes af udbyderen af betalingstjenesten Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, (i det følgende benævnt ”Klarna”), vil betaling ske til Klarna i overensstemmelse med følgende betingelser:

Faktura: Betalingsperioden er 14 dage fra afsendelsen af varerne. Fakturabetingelserne kan fås ved henvendelse til: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Køb på afdrag: Med Klarnas finansieringstjeneste kan kundens køb betales fleksibelt i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb (med et minimum på 6,95 EUR) eller på de betingelser, der ellers er angivet i ordreprocessen. Betaling i rater forfalder ved udgangen af hver måned, efter at Klarna har sendt en månedlig faktura. Yderligere information om afbetalingskøb, herunder de generelle vilkår og standardoplysninger om europæisk forbrugerkredit, findes på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Straksoverførsel: Debiteringen af kundens konto finder sted umiddelbart efter ordrens placering.

Anvendelse af betalingsmidler, faktura og køb på afdrag kræver en positiv kreditkontrol. Yderligere oplysninger og Klarnas betingelser er tilgængelige på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Modregning af modkrav fra kunden mod sælgers krav er udelukket, medmindre sælgeren har accepteret modkravet eller modkravet er lovligt godtgjort. Køberens ret til at beholde varen er også begrænset til sådanne modkrav.

8.13 i tilfælde af forsinket betaling kan sælgeren opkræve morarenter på 9% over den gældende basisrente. I tilfælde af ikke-rettidig betaling trods rykkerskrivelse har sælgeren ret til fra kunden at kræve den rykkerskrivelses- og det opkrævningsgebyr, der er nødvendig for en passende retssag for de inkassoinstitutter og advokater, som sælgeren benytter sig af. I tilfælde af inkassoinstitutter er dette baseret på den juridiske beregning af priser for inkassoinstitutter, i tilfælde af advokater på loven om advokaters vederlag. Hvis sælgeren selv anvender rykkerordningen, forpligter kunden sig til at betale et beløb på 1,50 EUR pr. udstedt rykkerskrivelse. Dette gælder ikke for en påmindelse, der retfærdiggør forsinkelsen. Kunden forbeholdes ret til at bevise en mindre skade for sælgeren. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

8.14 For kunder, der ikke er bosiddende i Forbundsrepublikken Tyskland, er det muligt at købe til en nettopris, hvis de allerede har angivet deres gyldige momsregistreringsnummer i ordren. Der vil ikke blive taget hensyn til et momsregistreringsnummer, der er meddelt efter ordrens placering. 

 

9) Leverings- og forsendelsesbetingelser

9.1 Medmindre andet er aftalt, skal varelevering ske ved afsendelse til den af kunden angivne leveringsadresse. Ved behandling af transaktionen er leveringsadressen, der er angivet i ordrens behandling af sælgeren, afgørende.

9.2 Hvis transportfirmaet returnerer den afsendte vare til sælger, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden effektivt udøver sin ret til tilbagekaldelse, hvis han ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der førte til umuligheden af levering, eller hvis han midlertidigt blev forhindret i at acceptere den tilbudte service, medmindre sælgeren havde annonceret servicen i rimelig tid på forhånd.

9.3 Personlig afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

9.4 Digitalt indhold leveres til kunden i elektronisk form i form af download ved at levere et downloadlink. Produktnøgler sendes til kunden via e-mail.

 

10) Ejendomsforbehold

10.1 Leverede ikke-digitale varer forbliver sælgers ejendom indtil fuld betaling af sælgers fordring (ejendomsforbehold).

10.2 Kunden er forpligtet til at opbevare de ikke-digitale varer for sælger og behandle dem med omhu. Ved opbevarelsen af varerne, for eksempel idet de adskilles fra andre varebeholdninger, skal kunden gøre det klart, at de tilhører sælger. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

10.3 I tilfælde af beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjepart skal kunden straks underrette sælgeren skriftligt.

10.4 Kunden har ret til at videresælge de ikke-digitale varer i den almindelige forretningsdrift, men ikke tildele eller pantsætte dem som sikkerhed. Han overdrager hermed sælgeren alle fordringer i størrelsen på det endelige fakturabeløb (inklusive moms) af sælgers fordringer, der stammer fra videresalg over for hans kunder eller andre tredjeparter. Overdragelsen tjener til at sikre det pågældende krav i samme omfang som ejendomsretten i henhold til punkt 10.1. i disse betingelser. Kunden forbliver autoriseret til at inddrive disse fordringer, selv efter overdragelsen. Sælger er dog berettiget til selv at inddrive fordringerne, hvis kunden ikke overholder sine betalingsforpligtelser, misligholder betaling, der anmodes om at indlede insolvensbehandling, eller kunden indstiller betalinger. I disse tilfælde kan sælger tilbagekalde tilladelsen til inddrivelse. Desuden kan sælgeren kræve, at kunden straks underretter sælgeren om de tildelte fordringer og deres skyldnere, giver sælgeren en skriftlig erklæring om overdragelsen og alle oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for inddrivelse af fordringen. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

10.5. Hvis de ikke-digitale varer, der leveres af sælgeren, kombineres eller blandes med andre løsøregenstande på en sådan måde, at de bliver væsentlige komponenter i en samlet genstand, overfører kunden proportionalt sameje af den samlede genstand til sælgeren. Kunden overdrager hermed sælger alle fordringer i størrelsen på det endelige fakturabeløb (inkl. omsætningsafgift) af sælgers fordringer, der stammer fra videresalg af genstande, som sælgeren har ret til sameje af; sælgeren accepterer denne overdragelse. Bestemmelserne i nr. 10.4, punkt 3 ff. finder anvendelse i overensstemmelse hermed. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

10.6 Hvis kunden bruger de ikke-digitale varer, der er leveret af sælgeren på en sådan måde, at de bliver til en del af en ny genstand, og hvis sælgerens ejerskab endelig går tabt som følge heraf, skal sælgers ejerskab fortsætte med en proportional del af det fremstillede produkt. Kunden overdrager herved sælgeren alle fordringer i størrelsen på det endelige fakturabeløb (inkl. moms) af sælgers fordringer, der stammer fra videresalg af produktet over for hans kunder eller andre tredjeparter. Bestemmelserne i nr. 10.4, punkt 3 ff. finder anvendelse i overensstemmelse hermed. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

10.7 Hvis de sikkerheder, som sælgeren har ret til, overstiger de sikrede fordringer med mere end 20 %, er sælger forpligtet til frigivelse på grund af sikkerhederne, der overstiger ovennævnte grænse, på kundens anmodning efter sælgers skøn.

 

11) Garanti for kontrakter i henhold til afsnit 3.2, 3.3 a) og 3.4

11.1 Bestemmelserne i dette afsnit 11 finder anvendelse på kontrakter i henhold til afsnit 3.2, 3.3 a) og 3.4.

11.2 Krav grundet materielle mangler over for sælger forældes inden for et år efter risikoovergang, forudsat at varerne eller tjenesterne er nyligt fremstillet eller arbejdsudførelse er involveret. Dette gælder ikke, hvis loven i henhold til § 438, stk. 1, nr. 2 (bygninger og genstande til bygninger), § 445b, stk. 1 (regresret), og § 634a, stk. 1, nr. 2 (bygningsfejl) i BGB (tysk civilret) foreskriver længere perioder. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

11.3 I tilfælde af levering af brugte varer - underlagt lovbestemmelser og andre aftaler - er alle krav om tingsmangler udelukket. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

11.4 Al information om varerne, uanset om dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt eller ej, er information om varens art og ikke garantier, garanterede egenskaber, kontraktmæssigt forudsatte anvendelser eller lignende. Åbenlyse unøjagtigheder (skrivefejl, beregningsfejl, formelle fejl osv.) i noter, referater, betjeningsvejledninger, beregninger, brochurer, i sælgers onlinebutik osv. kan rettes af sælgeren til enhver tid. Et krav om fjernelse af sådanne åbenlyse mangler er udelukket.

11.5 For sælgerens leveringer gælder under alle omstændigheder de juridiske forpligtelser til undersøgelse og anmeldelse af mangler i henhold til § 377 HGB (tysk handelslov). Hvis en levering sker på vegne af en mellemmand direkte til en forbruger, gælder forpligtelsen i henhold til handelsretten til at give besked om mangler også uden begrænsning. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

11.6 Hvis kunden afviser sælgers levering af anden grund end en væsentlig mangel, der alvorligt begrænser eller forhindrer brug, selvom sælgeren har tilsikret ydelsen, kommer kunden i fordringshavermora. Accept af leveringen kan ikke afvises på grund af ubetydelige fejl.

11.7 Undtaget fra garantien er mangler, der skyldes ukorrekt betjening, ændrede systemkomponenter i forhold til aftalegrundlaget, brug af uegnede organisatoriske midler, brug i et hardware- eller softwaremiljø, der ikke opfylder kravene i licensattesten, usædvanlige driftsbetingelser eller systemindgreb udført af kunden eller tredjepart. Hvis der bruges varer i forbindelse med udstyr fra tredjeparter, gives der kun garanti for funktionsfejl og ydeevne, hvis sådanne mangler også opstår uden en sådan forbindelse, eller hvis kompatibiliteten med sådanne genstande er en del af den kontraktmæssige aftalte kvalitet.

11.8 Hvis en levering er defekt, kan sælgeren efter eget valg levere efterfølgende ydelse ved at eliminere manglen (afhjælpning af mangler) eller ved at levere en mangelfri vare (udskiftningslevering). I sidstnævnte tilfælde er kunden forpligtet til at returnere mangelfulde varer efter anmodning fra sælgeren i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis kunden er en forbruger, gælder ovennævnte sætning med det forbehold, at brug ikke skal returneres eller erstattes af sin værdi. Kunden skal give sælgeren tid og mulighed for efterfølgende ydelse, især til afhjælpning af mangler.

11.9 Sælgeren bærer de udgifter, der er nødvendige til inspektion og efterfølgende udførelse, især transport-, rejse-, arbejds- og materialeromkostninger i overensstemmelse med lovbestemmelserne, hvis der foreligger en konkret mangel. I tilfælde af et uberettiget krav om afhjælpning af mangler fra kunden, er sælgeren berettiget til at kræve refusion af omkostninger for efterfølgende ydelser, medmindre kunden ikke er ansvarlig for den forkerte anmeldelse af mangler. Hvis den supplerende ydelse mislykkes, hvis sælgeren endeligt og oprigtigt nægter den supplerende ydelse (også i henhold til § 439, stk. 4 i BGB (tysk civilret)), hvis den efterfølgende ydelse er urimelig for kunden, eller hvis der foreligger et tilfælde af § 323, stk. 2 i BBG (tysk civilret), kan kunden trække sig ud af kontrakten eller reducere vederlaget uagtet eventuelle erstatningskrav.

11.10 Kundens krav og rettigheder på grund af mangler foreligger ikke i tilfælde af kun ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, kun ubetydelig forringelse af anvendeligheden, naturligt slid eller skader, i det omfang disse skyldes forkert eller uagtsom håndtering eller opbevaring, overdreven belastning, uegnede driftsmaterialer eller særlige ydre påvirkninger, som ikke var forudsat i kontrakten. Hvis kunden på grund af manglen på en efterfølgende ydelse er berettiget til på den ene side fortsat at kræve efterfølgende ydelse og på den anden side hævde de lovbestemte rettigheder, som han i stedet har ret til, kan sælgeren opfordre kunden til at udøve sine rettigheder inden for en rimelig periode. Kunden skal informere sælger om sin beslutning i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev). Afgørende for overholdelse af fristen er sælgerens modtagelse af kundens erklæring. Hvis kunden ikke udøver sine rettigheder i rette tid, kan han kun hævde disse rettigheder, især retten til at trække sig ud af kontrakten eller kræve erstatning i stedet for udførelse, hvis en yderligere rimelig frist, som skal fastsættes af ham til efterfølgende ydelse, er udløbet uden opfølgning. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

11.11 Anvendelse af kundens regreskrav over for sælgeren i henhold til § 445a i BGG (tysk civilret) eksisterer kun i det omfang, kunden ikke har indgået aftaler med sin køber, der går ud over de lovbestemte krav om mangler. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

11.12 Den forkortede forældelsesperiode og udelukkelsen af erstatningsansvar i henhold til dette punkt 11 finder ikke anvendelse i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af et forsætligt eller groft uagtsomt pligtbrud hos sælgeren, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af en relevant garanti for kvalitet eller i tilfælde af krav i henhold til produktansvarsloven.

11.13 For så vidt sælgeren leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold til den originale genstand for kontrakten i henhold til denne kontrakt, gælder dette punkt 11 tilsvarende.

11.14 I tilfælde af retsmangler gælder bestemmelserne i dette punkt 11 tilsvarende.

 

12) Garanti for kontrakter i henhold til punkt 3.3 b)

12.1 Bestemmelserne i dette afsnit 12 finder anvendelse på kontrakter i henhold til punkt 3.3 b).

12.2 Kunden har ret til de juridiske rettigheder i tilfælde af væsentlige mangler. Kunden er forpligtet til straks at underrette sælgeren om væsentlige mangler.

12.3 Kundens ret til ekstraordinær opsigelse på grund af manglende tildeling af kontraktmæssig brug i henhold til § 543, stk. 2 sætning 1 nr. 1 BGB er udelukket. Dette gælder ikke, hvis det er en mangel, som sælgeren har fortiet svigagtigt, eller i tilfælde af forsinket levering til kunden, hvis sælgeren er ansvarlig for forsinkelsen i leveringen.

12.4 Kunden har ingen krav eller rettigheder på grund af mangler, hvis kunden ikke bruger softwaren som tilsigtet eller misbruger den, hvis kunden ændrer eller ændrer softwaren uden forudgående skriftlig tilladelse fra sælgeren, eller hvis der er problemer eller fejl på grund af det faktum, at softwaren bruges i et hardware- eller softwaremiljø, der ikke opfylder kravene, der er specificeret i licensattesten, medmindre kunden beviser, at manglen skyldes softwaren.

12.5 Kunden har ingen krav eller rettigheder på grund af mangler i tilfælde af kun ubetydelig afvigelse fra den aftalte kvalitet, kun ubetydelig forringelse af anvendeligheden, naturligt slid eller skader, i det omfang disse kan tilskrives forkert eller uagtsom håndtering eller opbevaring, overdreven belastning, uegnede driftsmaterialer eller særlige ydre påvirkninger, som ikke var forudset i henhold til kontrakten.

12.6 Udelukkelse af ansvar i henhold til dette punkt 12 finder ikke anvendelse i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, legeme eller helbred, i tilfælde af forsætlig eller groft uagtsom pligtforsømmelse hos sælgeren, i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel, i tilfælde af en relevant garanti for kvalitet eller i tilfælde af krav i henhold til produktansvarsloven.

12.7 For så vidt sælgeren leverer opdateringer, opgraderinger, nye programversioner eller andet nyt indhold til den oprindelige genstand for kontrakten i henhold til denne kontrakt, gælder dette punkt 12 tilsvarende.

12.8 I tilfælde af retsmangler gælder bestemmelserne i dette punkt 12 tilsvarende.

 

13) Garantibetingelser ”100 % tilbagebetalingsgaranti”

Garantien er begrænset til 3 år fra fakturadatoen. Produkter, hvis løbetid er begrænset, er ikke omfattet heraf. For sådanne produkter er garantien begrænset til produktets varighed. Mod bevis for, at produktet blev købt af sælgeren og mod skriftlig bekræftelse af, at produktet ikke længere bruges og ikke er blevet videregivet til tredjepart, tilbagebetales 100% af den betalte pris uden angivelse af grunde. Tilbagebetaling sker 14 dage efter modtagelse af beviset og bekræftelse fra sælgeren. Denne garanti gælder kun overfor forbrugere.

 

14) Ansvar på grund af andre pligtforsømmelser

14.1 For pligtforsømmelser, der ikke udgør væsentlig tings- eller retsmangler i henhold til punkt 11 og 12, er sælgeren ansvarlig for forsætlig og groft uagtsom adfærd hos sine organer og medhjælpere og - uanset graden af skyld - for skader, der skyldes skade på liv, legeme og helbred.

14.2 Sælgeren er også ansvarlig for let uagtsomhed hos sine organer og medhjælpere i tilfælde af umulighed, forsinkelse af ydelsen, manglende overholdelse af en garanti eller overtrædelse af enhver anden væsentlig kontraktmæssig forpligtelse. Væsentlige kontraktmæssige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse betinger en korrekt gennemførelse af kontrakten, og hvis overholdelse kontrahenten regelmæssigt kan stole på. I sådanne tilfælde er sælgers ansvar begrænset til sådanne kontrakttypiske skader, som sælgeren med rimelighed kunne have forventet, da kontrakten blev indgået.

14.3 Ethvert ansvar hos sælgeren, der overskrider ansvaret i henhold til bestemmelserne i punkt 12.1 og 12.2 - uanset de juridiske grunde - er udelukket. Dette gælder navnlig for alle krav, der skyldes misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser og for krav, der opstår som følge af ulovlig handling, men ikke for krav, der skyldes fejl på tidspunktet for kontraktens indgåelse.

14.4 Sælgeren påtager sig ikke noget ansvar for datatab under inspektionen, eventuelle nødvendige reparationsforanstaltninger eller andre tjenester. Kunden skal sikre, at dataene er lagret på de respektive enheder eller datalagringsmedier, og at der ikke findes nogen følsomme data på disse.

14.5 Enhver ansvarsbegrænsning, der er aftalt med kunden, gælder også til fordel for sælgers organer og medhjælpere.

14.6 Krav i henhold til produktansvarsloven forbliver uberørt.

 

15) Indløsning af kampagnekuponer

15.1 Kuponer, der udstedes gratis af sælgeren inden for omfanget af kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende ”kampagnekuponer”), kan kun indløses i sælgers onlinebutik og kun i løbet af den oplyste periode.

15.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning er resultatet af indholdet af kampagnekuponen.

15.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

15.4 Der kan altid kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

15.5 Varernes værdi skal mindst svare til kampagnekuponen. Eventuelle restbeløb refunderes ikke af sælgeren.

15.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges for at udligne forskellen.

15.7 Restbeløbet på en kampagnekupon udbetales ikke kontant og forrentes ikke.

15.8 Kampagnekuponen vil ikke blive refunderet, hvis kunden returnerer varen, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

15.9 Kampagnekuponen kan overføres. Sælgeren kan med frigørende virkning gøre dette gældende over for den pågældende ejer, som indløser kampagnebeviset i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt manglende kendskab til den pågældende ejers manglende ret til ydelser, manglende handleevne eller manglende repræsentation.

 

16) Personangivelse som reference

Hvis kunden er en iværksætter, accepterer han / hun at blive navngivet af sælgeren med angivelse af hans / hendes virksomhed og brug af hans / hendes brand, der refererer til dette firma, som reference på sælgers websted, i hans / hendes konto på sociale medier (f.eks. Twitter, LinkedIn, Xing) og i hans / hendes egne publikationer. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden med en erklæring over for sælgeren.

 

17) Afsluttende bestemmelser

17.1 Kontrahenten har kun ret til at overdrage rettigheder og krav fra kontraktforholdet til tredjeparter med forudgående skriftligt samtykke fra sælgeren. § 354a HGB (tysk handelslovbog) forbliver uberørt; § 354a HGB gælder ikke for forbrugere.

17.2 Der gælder udelukkende tysk ret under udelukkelse af FN-konventionen om aftaler om internationale køb samt henvisninger til international privat- og procesret. For forbrugernes vedkommende gælder dette retsvalg kun, hvis ikke-obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, giver en bredere beskyttelse.

17.3 Påbudt værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med og i forbindelse med kontrakter, som disse generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på, er sælgerens hjemsted; sælgeren har dog ret til at gøre krav gældende over for kunden på ethvert værneting. Denne forordning finder ikke anvendelse for forbrugere.

17.4 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på internettet under følgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der stammer fra online køb eller servicekontrakter, som en forbruger er involveret i. Sælgeren er ikke forpligtet til at deltage i en procedure for tvistbilæggelse ved et forbrugerforligsorgan, men er generelt villig til at gøre det. De øvrige bestemmelser i dette punkt 17 er ikke berørt af dette.

Live Chat Live Chat