Databeskyttelse

 

Databeskyttelsesmeddelelser iht. art. 13, 14 og 21 GDPR (generel forordning om databeskyttelse) for websteder og eksterne sider hos lizengo GmbH & Co. KG.

I. Generelt

1. Dataansvarlig

Vi, lizengo GmbH & Co. KG, tager beskyttelsen af dine personoplysninger og de lovmæsige forpligtelser, der tjener til denne beskyttelse, meget alvorligt. Lovbestemmelserne kræver omfattende transparens om behandlingen af personoplysninger. Du er kun informeret i tilstrækkelig grad om behandlingens formål, type og omfang, når behandlingen er forståelig for dig som berørt person.

Vores databeskyttelseserklæring forklarer dig derfor udførligt, hvilke personoplysninger der behandles af os ved brug af vores websted (www.lizengo.dk), alle andre undersider, der henviser til dette, samt i andre tilfælde, der eventuelt beskrives her. 

Ansvarlig iht. den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG) samt andre databeskyttelsesretlige bestemmelser er

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
D-51107 Köln
Telefon: +49 221 975 855 0
E-mail: [email protected]

Herefter benævnt ”dataansvarlig” eller ”vi”.

Du kan kontakte den tilsynsførende for databeskyttelse på:

Tilsynsførende for databeskyttelse - personlig - 

Eiler Str. 3
D-51107 Köln
E-mail: [email protected]

Vær opmærksom på, at du via links på vores hjemmeside kan blive ledt videre til andre websteder, der ikke drives af os men af tredjeparter. Sådanne links kendetegnes enten entydigt af os eller ses ved et skift i adresselinjen på din browser. Vi er ikke ansvarlige for overholdelse af de databeskyttelsesretlige bestemmelser og sikker omgang med dine personoplysninger på disse websteder, der drives af tredjeparter.. 

2. Definitioner

2.1. Fra GDPR

Denne databeskyttelseserklæring anvender terminologien fra lovteksten i GDPR. Definitionerne (art. 4 GDPR) kan f.eks. findes på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Cookies og lignende teknologier 

Cookies er tekstfiler, der sættes af et websted på din terminal eller udlæses på denne. De indeholder bogstavs- og talkombinationer for f.eks. ved en ny forbindelse til webstedet, der satte cookien, at genkende brugeren og hans indstillinger, gøre det muligt at forblive logget ind på en kundekonto eller analysere en bestemt brugsadfærd statistisk.

WebStorage-teknikken gør det muligt at gemme variabler og værdier i brugerens browser-cache. Teknikken omfatter både den såkaldte ”sessionStorage”, der forbliver gemt, indtil browser-fanebladet afsluttes, samt ”localStorage”, der gemmes i browserens cache, indtil cachen ryddes af brugeren. localStorage-teknikken gør det bl.a. muligt at genkende brugeren og hans indstillinger, når vores websted besøges.

2.3. Datakategorier

Når vi angiver de behandlede datakategorier, menes der dermed især følgende data: Stamdata (f.eks. navn, adresse, fødselsdata), kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresser, telefonnummer, messengertjenester), indholdsdata (f.eks. tekstindlæsninger, fotografier, videoer, indhold i dokumenter/filer), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetider, kundekategori), betalingsoplysninger (f.eks. bankforbindelser, betalingshistorik, brug af andre betalingsudbydere), brugsdata (f.eks. udvikling på vores websted, brug af bestemt indhold, adgangstider, kontakt- eller bestillingshistorik), forbindelsesdata (f.eks. informationer om enheder, IP-adresser, URL-referrer), lokaliseringsdata (f.eks. GPS-data, IP-geolokalisering, adgangspunkter).

3. Informationer om databehandling

Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er tilladt ved lov. Videregivelse af personoplysninger sker udelukkende i de nedenfor beskrevne tilfælde. Personoplysninger beskyttes af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger (f.eks. pseudonymisering, kryptering).

Medmindre vi er forpligtet ved lov til at lagre eller videregive data til tredjeparter (særligt til justitsmyndigheder), afhænger afgørelsen om, hvilke personoplysninger der skal behandles hvor længe af os, og i hvilket omfang vi i givet fald offentliggør dem, af, hvilke af webstedets funktioner du anvender i det enkelte tilfælde.

4. Lagringsperiode

Personoplysningerne slettes, så snart formålet med behandlingen bortfalder, eller en foreskrevet lagringsfrist udløber, medmindre det er nødvendigt at lagre personoplysningerne yderligere i forbindelse med indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt. Hvis vi er forpligtet til at informere om lagringsperioden for cookies og lignende teknologier, kan du finde disse oplysninger i slutningen af denne databeskyttelseserklæring (se under III.).

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med en ansøgning (se nedenfor), gemmes i en periode på seks måneder efter ansøgningsprocessens afslutning.  

5. Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering

Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering foretages udelukkende ved følgende behandlingsprocedurer:

• Kreditvurdering ved betaling efter regning (se hertil henvisningen under afsnit II.  "ADU-Inkasso" og "Klarna")

Disse afgørelser tillades, fordi de er nødvendige for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os.

Vi gennemfører passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt dine legitime interesser, herunder i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra vores side, til at fremkomme med egne synspunkter og til at bestride afgørelsen.

Disse afgørelser er ikke baseret på særlige kategorier af personoplysninger iht. art. 9, stk. 1 GDPR.

6. Rettigheder hos berørte personer

Som berørt person har du indsigtsret iht. art. 15 GDPR, ret til berigtigelse iht. art. 16 GDPR, ret til sletning iht. art. 17 GDPR, ret til begrænsning af behandlingen iht. art. 18 GDPR samt ret til dataportabilitet iht. art. 20 GDPR. Ved indsigtsret og ret til sletning gælder begrænsningerne i §§ 34, 35 BDSG.

Du har ret til at indgive en klage hos en datatilsynsmyndighed (art. 77 GDPR i forbindelse med § 19 BDSG).

Den datatilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os, er: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2
D-40213 Düsseldorf

Du kan efter ønske indgive en klage hos en anden datatilsynsmyndighed. Der findes en liste over tilsynsmyndighederne på: https://www.bfdi.bund.de/ (under Infothek/Anschriften og Links)  

7. Den dataansvarliges underretningspligt

Vi underretter hver modtager, som dine personoplysninger er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling, der er udført iht. art. 16, art. 17, stk. 1 og art. 18 GDPR, medmindre det viser sig, at en sådan meddelelse er umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig. Vi oplyser dig om disse modtagere, hvis du anmoder herom.

8. Pligt til udlevering af oplysninger

Medmindre andet er anført i det følgende under retsgrundlag, er du ikke forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed. I tilfældene i art. 6 stk. 1 litra b GDPR er personoplysningerne imidlertid nødvendige for opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt. Hvis du ikke stiller de pågældende personoplysninger til rådighed, er opfyldelse eller indgåelse af kontrakten ikke mulig. Hvis du ikke stiller oplysningerne til rådighed i tilfældene i art. 6 stk. 1 litra a, f GDPR, er det ikke muligt at anvende de pågældende dele af vores websted.  

9. Indsigelsesret og tilbagetrækning af samtykket

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af de dine personoplysninger baseret på art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Du har iht. art. 7 stk. 3 S. 1 GDPR ret til når som helst at trække et samtykke tilbage, der er givet til os. Lovligheden af behandlingen, der er sket på baggrund af samtykket indtil tilbagetrækningen, bliver ikke berørt heraf. Dermed gælder tilbagetrækningen altid kun for behandlingen, der er planlagt efter tilbagetrækningen. Tilbagetrækningen kan foretages uformelt pr. post eller e-mail. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre et andet (lovmæssigt) grundlag tillader dette. Hvis der imidlertid foretages tilbagetrækning, og der ikke foreligger anden form for tilladelse, skal personoplysningerne iht. art. 17 stk. 1 litra b GDPR øjeblikkeligt slettes på dit ønske.

Indsigelse og tilbagetrækning kan ske uformelt og bør rettes til:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
D-51107 Köln
E-mail: [email protected]

 

II. Databehandling i sammenhæng med brug af vores websted

Brug af vores websted og dets funktioner forudsætter regelmæssigt behandling af personoplysninger.

Tilgængeliggørelse af webstedet

Formål med behandlingen: Funktionalitet og optimering af webstedet samt sikring af sikkerheden ved vores informationstekniske systemer ved ren informativ brug (uden anvendelse af ekstrafunktioner såsom kontaktformularer eller social media-plugins) af vores websted; implementering og visning af funktioner og indhold (f.eks. grafikker), som vi ikke selv stiller til rådighed.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Videregivelse af data til tredjeparter sker kun, når dette er nødvendigt for driften af vores websted. Hertil overføres personoplysningerne til følgende modtagere: IT-udbydere
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Produktansøgning

Formål med behandlingen: Vurdering af produkterne, der tilbydes af os; personligt design af vores websted; sikring af sikkerheden ved vores informationstekniske systemer.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Stamdata (valgfrit), kontaktoplysninger, indholdsdata (indholdet af dine kommentarer), forbindelsesdata
Modtager af data: Ingen
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Kundekonto og lizengo-bonuspoint

Formål med behandlingen: Brug af en kundekonto; opfyldelse af kontrakten eller af foranstaltninger forud for kontrakten; sikring af sikkerheden ved vores informationstekniske systemer. Hvis du tilmelder dig til dette, tjener behandlingen også til deltagelse i bonusprogrammet til indsamling af bonuspoint ved dine bestillinger.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, evt. indholdsdata, forbindelsesdata, evt. betalingsoplysninger, evt. kontraktoplysninger og brugsdata
Modtager af data: Ingen
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Etablering af kontakt (kontaktformular & e-mail-kontakt)

Formål med behandlingen: Behandling af din kontaktforespørgsel.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR; art. 6 stk. 1 litra b GDPR (hvis forespørgsel fører til (senere) indgåelse af en kontrakt eller vedrører en allerede eksisterende kontrakt)
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, indholdsdata, evt. brugsdata, forbindelsesdata, evt. kontraktoplysninger (afhængigt af forespørgselstypen)
Modtager af data: Ingen
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej 

Live-Chat (Userlike)

Formål med behandlingen: Behandling af dine kontaktforespørgsler via vores live chat; implementering af en kontaktformular til tilbagemeldinger, såfremt du ikke får kontakt med os direkte via chatten; optimering og behovsorienteret design af vores websted.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Evt. stamdata, evt. kontaktoplysninger, indholdsdata, evt. brugsdata, forbindelsesdata, evt. kontraktoplysninger (afhængigt af forespørgselstypen)
Modtager af data: Userlike UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, D-50670 Köln.
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Online-Shop 

Formål med behandlingen: Drift af onlineshoppen; udførelse af dine bestillinger og forespørgsler; sikring af sikkerheden for vores onlineshop.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, kontraktoplysninger, indholdsdata, betalingsoplysninger, brugsdata og forbindelsesdata. Hvis du allerede har en kundekonto hos os, behøver du blot at logge på din kundekonto. Vi anvender derefter i øvrigt personoplysningerne fra din kundekonto.
Modtager af data: Afsendervirksomhed; udbyder af betalingstjenester
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej 

DooFinder (søgefunktion)

Formål med behandlingen: Implementering af en brugervenlig søgefunktion med søgeforslag inklusive automatisk komplettering og automatisk korrektion baseret på dine søgninger i vores søgemaske.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Indholdsdata, brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanien
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Facebook Custom Audiences ("Facebook Pixel")

Formål med behandlingen: Udsendelse af personaliserede reklameindslag i Facebooks reklamenetværk (Facebook Ads) på grundlag af dine oplysninger, som vi sender til Facebook via funktionen "avanceret tilpasning" (uanset om du har en Facebook-konto eller ej) og på baggrund af din surf-adfærd, der er registreret pseudonymiseret gennem Facebooks pixel-teknologi.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, brugsdata og forbindelsesdata.
Modtager af data: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

Google Ads Conversion Tracking

Formål med behandlingen: Måling af succesen af vores Google Ads-reklamekampagner.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

Google Ads Remarketing

Formål med behandlingen: Udsendelse af personaliserede reklameindslag i Googles reklamenetværk på baggrund af din surfeadfærd, der er registreret pseudonymiseret.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

Google Analytics

Formål med behandlingen: Statistisk analyse; optimering og behovsorienteret design af vores websted på baggrund af din klik- og surf-adfærd.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata (aktiv IP-anonymisering; kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google, hvor den forkortes)
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

Google Fonts

Formål med behandlingen: Mere personligt design af vores websted ved hjælp af skrifttyper, der indlæses af Google-servere.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Forbindelsesdata
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Shopware CAPTCHA

Formål med behandlingen: Forhindring af misbrug af vores websted gennem kontrol af, om adgang opnås af mennesker og ikke af botter eller lignende programmer; sikring af sikkerheden ved vores websted og vores informationstekniske systemer.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Forbindelsesdata, brugsdata
Modtager af data: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Google Tag Manager

Vi anvender Google Tag Manager til implementering af indhold fra tredjeudbydere (f.eks. ”Google Tag Manager”). Det drejer sig i den forbindelse om en teknisk løsning, der i sig selv ikke lagrer eller udlæser nogen cookies eller lignende teknologier, der kræver samtykke, men blot styrer, under hvilke forudsætninger de andre programmer, der anvendes på vores websted og beskrives i det følgende, aktiveres.

LOQATE

Formål med behandlingen: Validering af din faktura- og leveringsadresse; forebyggelse af svig og optimering af vores forretningsprocesser. Dette er samtidig vores legitime interesser iht. art. 6 stk. 1 litra. f GDPR
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b, f GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, forbindelsesdata.
Modtager af data: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, United Kingdom
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Microsoft Advertising (tidligere BingAds)

Formål med behandlingen: Analyse af brugen af vores websted; måling af vores reklametiltag (Bing-annoncer).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft“)
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

Usercentrics

Formål med behandlingen: Når du besøger vores websted, anbringes eller udlæses der bestemte informationer på din terminal, når dette er ubetinget nødvendigt for driften af vores websted. Hertil hører informationer, som Usercentrics behandler for at sikre, at der kun anbringes eller udlæses cookies, der teknisk set er ubetinget nødvendige for at drive vores websted, eller som du har givet dit samtykke til. Vi har truffet valget af udbyderen ud fra databeskyttelsesvenlige og tekniske kriterier.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra c GDPR.
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata.
Modtager af data: Usercentrics GmbH, Rosental 4, D-80331 München
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Amazon Pay

Formål med behandlingen: Afvikling af betalinger via betalingstjenesten Amazon Pay; direkte bestilling via din Amazon-konto.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, evt. kontraktoplysninger, betalingsoplysninger, brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Komfortkasse (betaling via bankoverførsel)

Formål med behandlingen: Afvikling af betalinger via bankoverførsel.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR
Datakategorier: Stamdata, evt. kontaktoplysninger, evt. kontraktoplysninger (bestillingsnummer, ordrebeløb), betalingsoplysninger, brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, D-63073 Offenbach am Main
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

BS Payone (betaling med kredit- eller debetkort)

Formål med behandlingen: Afvikling af betalinger via kredit- eller debetkort.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, evt. kontraktoplysninger, betalingsoplysninger, evt. brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt am Main.
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

PayPal

Formål med behandlingen: Afvikling af betalinger gennem betalingstjenesten PayPal; direkte bestilling via din PayPal-konto (PayPal Express-Checkout).
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR.
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, evt. kontraktoplysninger, betalingsoplysninger, brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

 

III. LIZENGO WIKI

Brugen af webstedet „lizengo Wiki“ (https://help.lizengo.com/) og dets funktioner forudsætter regelmæssigt behandling af personoplysninger.

LEVERING AF LIZENGO WIKI

Formål med behandlingen: Funktionalitet og optimeringen af webstedet „lizengo Wiki“ samt garanti af sikkerheden ved vores informationstekniske systemer ved ren informativ brug; implementering og visning af funktioner og indhold (f.eks. grafikker), som vi ikke selv stiller til rådighed.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Videregivelse af data til tredjeparter sker kun, når dette er nødvendigt for driften af vores websted. Hertil overføres personoplysningerne til følgende modtagere: IT-udbydere
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA (på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen) og hvis nødvendigt andre lande på baggrund af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed (Artikel 45 i Persondataforordningen) respektivt på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på grundlag af dit samtykke? Nej

VURDERING AF OPSLAG OG VEJLEDNINGER

Formål med behandlingen: Vurdering af vores hjælpe- og FAQ-opslag; forhindring af dobbelte vurderinger; mere personlig udformning af vores websted; garanti af sikkerheden ved vores informationstekniske systemer.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: IT-udbydere
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA (på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen) og hvis nødvendigt andre lande på baggrund af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed (Artikel 45 i Persondataforordningen) respektivt på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på grundlag af dit samtykke? Nej

IMPLEMENTERING AF FUNKTIONEN „INDSEND FORESPØRGSEL“

Formål med behandlingen: Behandling af dine forespørgsler til vores supportteam.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR
Datakategorier: Evt. stamdata, kontaktdata, indholdsdata, evt. brugsdata, forbindelsesdata, (afhængigt af forespørgslens type og de eventuelt tilsendte bilag) 
Modtager af data: IT-udbydere
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA (på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen) og hvis nødvendigt andre lande på baggrund af beskyttelsesniveauets tilstrækkelighed (Artikel 45 i Persondataforordningen) respektivt på baggrund af standard databeskyttelsesklausulerne fra EU-Kommissionen, Art. 46 afsnit 2 litra c i Persondataforordningen.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på grundlag af dit samtykke? Nej 

GOOGLE ANALYTICS

Formål med behandlingen: Statistisk analyse; optimering og behovsorienteret design af vores websted på baggrund af din klik- og surf-adfærd.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra a GDPR
Datakategorier: Brugsdata, forbindelsesdata (aktiv IP-anonymisering; kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en server hos Google, hvor den forkortes)
Modtager af data: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland 
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Ja (nærmere oplysninger hertil findes i oversigten i slutningen af denne erklæring)

 

IV. Oplysninger om lagringsperiode for cookies og lignende teknologier, der er baseret på samtykke

I det følgende informerer vi dig om navne og funktionsperiode for cookies og lignende teknologier, der anvendes gennem ovenstående plugins og tjenester - efter dit samtykke - efter følgende skema:

Navn på tjenesten: Navn på cookie/lignende teknologi (funktionsperiode). 

Adgang til en cookie/lignende teknologi er principielt kun mulig fra den internetadresse, som cookien sættes fra. Det betyder, at vi ikke har adgang til cookies fra de anvendte udbydere (ovenfor). Disse har heller ikke adgang til vores cookies. Tredjeparter har hverken adgang til vores cookies eller cookies fra de anvendte udbydere. Adgang for tredjeparter kan kun opnås gennem tekniske angreb, som vi ikke kan kontrollere, og som vi ikke er ansvarlige for.

Facebook Custom Audiences (Facebook Pixel): fr (90 dage); _fbp (90 dage)
Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 dage)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 dage)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 minut); _ga (730 dage); _gd* (-); _gid (1 dag)
Microsoft Advertising (tidligere BingAds): MUID (390 dage); _uetsid_exp, _uetsid (1 dag)
 

V. Henvisninger til eksterne sider for lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Formål med behandlingen: Vi har på platformen "Facebook" under adressen https://www.facebook.com/Lizengo-Danmark-1713421365566650 oprettet en side for vores virksomhed ("Facebook-side"). Når du besøger denne side, behandler Facebook personoplysninger fra dig. Vi modtager statistikker om brugen af denne side, der afledes fra disse data.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra f GDPR.
Datakategorier: Stamdata, kontaktoplysninger, indholdsdata, brugsdata, forbindelsesdata
Modtager af data: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook") (som fælles ansvarlig, art. 26 GDPR – aftalens væsentlige dele kan hentes på https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: I det enkelte tilfælde USA.
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej
Berørtes rettigheder: Facebook er ansvarlig for håndhævelsen af dine rettigheder. Facebook informerer dig om dine rettigheder på: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Du kan også gøre dine rettigheder gældende over for os, hvorefter vi omgående leder din forespørgsel videre til Facebook. 

 

VI. Yderligere databehandlingsprocesser

Fjernadgang hos kundesupporten (TeamViewer)

Formål med behandlingen: Fjernsupport (f.eks. ved aktivering eller installation af produkter, der er købt hos os) via programmet TeamViewer.
Retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 litra b GDPR
Datakategorier: Kontaktoplysninger, stamdata, indholdsdata, brugsdata, forbindelsesdata afhængigt af supportforespørgsel. I forbindelse med fjernvedligeholdelse behandler vi udelukkende data, der er nødvendige for behandlingen af supportforespørgslen.
Modtager af data: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 D-73037 Göppingen (som eneansvarlig)
Tiltænkt tredjelandsoverførsel: Ingen
Gemmer vi eller udlæser vi personoplysninger på din terminal på baggrund af dit samtykke? Nej

Live Chat Live Chat